Selvbetjening

QSE – Kvalitet, Arbejdsmiljø & Miljø

I DIN Forsyning er vi certificerede inden for kvalitet, arbejdsmiljø og miljø. Det betyder, at vi arbejder efter en række standardkrav, og at vi yder en ekstra indsats på arbejdsmiljø-, miljø- og kvalitetsområdet ud over lovgivningen. DIN Forsyning bliver årligt auditeret af DNV for overholdelse af standardkrav.

Nedenfor kan du læse mere om vores certificeringer.

 

 

Kvalitet, arbejdsmiljø og miljø

Kvalitet

 

Fødevaresikkerhed ISO 22000

Selskabet DIN Forsyning Vand A/S er certificeret efter ISO 22000, som er en international standard. Kort fortalt betyder det, at vandets vej er risikovurderet hele vejen fra indvindingsområderne, til det leveres hos dig som kunde. Herunder er alle arbejdsgange, processer og procedurer gennemgået. Der, hvor de største risici er fundet, er der etableret overvågning, så vandkvaliteten løbende styres og holdes på et højt niveau.

Læs mere om drikkevand og vandkvalitet her

 

Akkrediteret Målerlaboratorie ISO 17025

DIN Forsyning har et DANAK akkrediteret Målerlaboratorie, som forestår driftskontrol af fjernvarme og vandmålere.

Læs mere om målerlaboratoriet her

 

Arbejdsmiljø

DIN Forsyning er certificeret inden for Arbejdsmiljø med et ISO 45001-certifikat, og vi arbejder systematisk med arbejdsmiljøledelse og at forbedre arbejdsmiljøet.

Hos DIN Forsyning er hver medarbejder en vigtig ressource.

 

Miljø

DIN Forsyning er certificeret inden for miljø med et ISO 14001-certifikat, og vi arbejder systematisk med miljøledelse og at forbedre miljøet.

Vi arbejder løbende med vores miljøpåvirkninger. I den forbindelse udarbejder vi årligt en miljøredegørelse, hvor selskabernes ressourceforbrug og emissioner fremgår.

 

Politik for kvalitet, arbejdsmiljø og miljø

I bestræbelserne på at skabe størst mulig værdi for kunderne, spiller arbejdet med kvalitet en vigtig rolle. Vi tror på, at vi skaber den allerstørste værdi for vores kunder, hvis vi arbejder aktivt med at begrænse et negativt fodaftryk på vores omgivelser samtidig med, at vi opretholder den effektive og stabile levering af ydelser til vores kunder. DIN Forsynings kvalitetsarbejde er integreret i tilrettelæggelsen af processer, i vurdering af produkter, i metode- og materialevalg og i samarbejdet med kunder og øvrige interessenter.

DIN Forsyning A/S tager aktivt ansvar som en vigtig spiller i den grønne omstilling. Vi tager aktivt ansvar gennem vores strategi og helt specifikt gennem vores 2030 ambitioner. Vores 2030 ambitioner er alle rodfæstet i vores vision, mission samt i den globale grønne omstilling i Verdensmålene. DIN Forsyning vil således sikre en ambitiøs grøn profil, hvor bæredygtighed og hensynet til miljøet er centralt på tværs af alle vores forsyningsarter.

DIN Forsyning A/S vil udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø i virksomheden, således at medarbejderne trives og det understøtter den attraktive arbejdsplads.

Dette sker ved at alle medarbejdere aktivt arbejder med arbejdsmiljø og at arbejdsmiljøorganisationen (AMO) koordinerer arbejdsmiljøtiltag på tværs af virksomheden.

 

Fødevaresikkerhedspolitik

DIN Forsyning vil:

  • sikre bæredygtig håndtering af drikkevandsressourcerne, leverance af god drikkevandskvalitet, og høj forsyningssikkerhed.
  • sikre årlig fastsættelse af fødevaresikkerhedsmål, der understøtter virksomhedens strategi og som minimum gennemgå disse på ledelsens evaluering i 4. kvartal.
  • sikre at produktion og distribution af rent drikkevand foregår i overensstemmelse med gældende lov-, myndigheds- og kundekrav.
  • sikre kommunikation, internt og eksternt og holde vores kunder orienteret om forhold, som kan have indflydelse på deres fødevaresikkerhed.
  • sikre foretagelse af løbende forbedringer af FS-systemet, så systemet løbende udvikler sig tidssvarende og understøtter fødevaresikkerhedspolitikken
  • sikre tværgående samarbejde i organisationen, så de rette kompetencer er til stede, og produktionen/distribution af drikkevand kan foregå i overensstemmelse med fødevaresikkerhedspolitikken.

Vi er stolte af vores certifikater

Hvorfor skal man som virksomhed have certifikater på, at man gør det godt? Hvorfor ikke bare gøre det godt? Det er fordi, der bagved certifikaterne ligger rigtig mange værktøjer og fornuftige krav til fx kvalitetshåndtering af vores drikkevand. At have certifikaterne forpligter os til at følge kravene år efter år, så både vores kunder og medarbejdere kan se, at der ydes en ekstra indsats.

Vi har mange certifikater - nogle er frivillige, og andre er lovpligtige - men vi er stolte af hvert og ét. Har du lyst til at se certifikaterne, kan du finde dem listet op nedenfor.

CO2 certificering

DIN Forsynings varmeværker er omfattet af CO2-bekendtgørelsen. Årligt modtager vi gratis et antal CO2-kvoter. Udleder vi mere CO2-end de tildelte kvoter, er vi pålagt at købe disse. Andelen af de gratis kvoter reduceres årligt. Forbrænding af bioolie er ikke omfattet af ordningen, så længe vi kan påvise, at vi benytter certificeret bæredygtig bioolie. Er der underskud af CO2-kvoter på Esbjergværket eller affaldsforbrændingen på fjernvarmeandelen, skal vi ligeledes købe disse.

Vi laver årligt et regnskab for de af vores værker, som er omfattet. Regnskabet bliver efterfølgende auditeret, inden det indberettes til Energistyrelsen.

Søger du oplysninger om emissioner og co2-udledning til dit eget grønne regnskab, så kan du finde de nyeste beregninger på denne side.

Grønne lån

En del af vores lånefinansering er gennem KommuneKredit. Her er de godkendte og certificerede som såkaldte "grønne lån" af Grøn Kometé, som vurderer og beslutter, om en investering er et miljørigtigt projekt, og om det tilhørende lån i KommuneKredit kan godkendes som et grønt lån.

 

En investering kan karakteriseres som en grøn investering, når den blandt andet bidrager til en reduktion af CO₂ og/eller reduktion af energiforbruget og når energianvendelsen som udgangspunkt er baseret på ikke-fossile ressourcer.

De grønne lån kan blive finansieret med grønne obligationsudstedelser. De grønne obligationer opkøbes af såvel nationale som internationale investorer.

Investorerne ønsker gennemsigtighed med hensyn til opnåede grønne effekter. Derfor vil KommuneKredit efterspørge data om investeringens grønne effekter. På den måde kan de dokumentere og synliggøre de gode tiltag, de grønne lån bidrager med for at fremme den grønne omstilling.

Når du arbejder for DIN Forsyning..

Når du arbejder for DIN Forsyning, er der nogle retningslinjer, der skal overholdes - både som medarbejder og som underleverandør eller håndværker. Derfor finder du nedenfor to små foldere, som udleveres til nye medarbejdere eller eksterne håndværkere på første dag.

Information til eksterne samarbejdspartnere og entreprenører

Når du udfører arbejde for DIN Forsyning, er du forpligtet til at overholde gældende regler og anvisninger inden for kvalitet, arbejdsmiljø og miljø.

Information til medarbejdere

Som ny medarbejder er der nogle regler, du skal lære for at leve op til vores krav om fx sikkerhed. For at hjælpe dig har vi lavet nedenstående folder, som fortæller lidt om vores arbejdsmiljøpolitik, arbejdsmiljøorganisation mv.

Som ny medarbejder ser du med nye friske øjne på vores virksomhed og er derfor meget velkommen til at henvende dig, hvis du har ideer til, hvordan vi kan forbedre os på arbejdsmiljø- og miljøområdet.

Vent venligst...
loading