Selvbetjening

Om vores spildevand

Spildevandet transporteres - enten med slamsuger fra din septiktank eller via vores 2.700 km kloakledninger - fra vores kunder til et af vores renseanlæg, hvorefter det bliver renset og ledt videre til et vandløb eller til havet. Slam fra spildevandsrensningen forsøger vi at gøre nyttigt ved at bortskaffe det til jordbrugsformål.

Vores vigtigste opgave som spildevandsforsyning er at sikre, at spildevandet fra vores kunder bliver indsamlet og renset tilstrækkeligt til at kunne blive udledt uden at skade vores natur. Vi arbejder med både planlægning, etablering, drift og vedligeholdelse af vores renseanlæg.

Selvom forskerne er uenige om, hvor meget mere regn der vil falde, er der enighed om, at fremtiden i Danmark bliver vådere. Samtidig vil en del af regnskyllene blive voldsommere, end vi er vant til. Derfor er DIN Forsyning i fuld gang med at geare kloakkerne til fremtidens nedbør. Det betyder blandt andet, at vi adskiller ledninger til spildevand fra ledninger til regnvand. Herved mindsker vi risikoen for oversvømmelser og sikrer samtidig, at vores renseanlæg kan bruge kræfterne på at rense spildevand fremfor regnvand.

Årligt modtager vores 18 renseanlæg samlet 22.150.000 m3 spildevand fra omkring 67.000 private husstande, sommerhuse og erhverv. Størrelserne på renseanlæggene varierer meget, og vi arbejder målrettet på at udfase de ældste og mindste renseanlæg, så vi kan udnytte stordriftsfordelene ved store moderne anlæg.

Bestil en rundtur på renseanlægget

Vær opmærksom på, at ved besøg på et renseanlæg må I ikke efterfølgende besøge et vandværk på grund af forureningsrisiko. 

Skoleklasser, foreninger og lignende grupper kan bestille en rundtur på vores renseanlæg.

Vi har valgt at vi afholder rundvisninger på Renseanlæg Nord (Varde), Vest (Esbjerg) og Syd (Ribe). Hvis der skulle være et særligt ønske om en rundvisning til et af vore andre værker, kan I henvende jer i vores kundeservice.

Er der et emne, I har arbejdet med, og som I gerne vil have inddraget i turen rundt, må I meget gerne skrive dette i kommentarfeltet.

Af sikkerhedsmæssige årsager - og for formidlingens skyld - anbefaler vi, at gruppens størrelse består af max 30 personer.

Aftaler efter omkostningsbekendtgørelsen

Til klimatilpasningsprojekter kan DIN Forsyning, iflg. omkostningsbekendtgørelsen, kun bidrage økonomisk til den mest omkostningseffektive løsning. Løsningen er underlagt et givent serviceniveau.

 

.

Breinholtparken, Esbjerg

Et område i Hjerting i Esbjerg Kommune skal byggemodnes. Der ønskes etableret ét fælles afvandingsanlæg, bestående af grøfter, trug og bassiner. Dette anlæg skal håndtere DIN Forsynings servicevand, samt vand fra en række regnhændelser, som ligger udover DIN Forsynings forpligtigelser. Aftalen redegør for omkostningsfordelingen imellem DIN Forsyning og Esbjerg Kommune.

Læs hele aftalen her

.

Et område ved Parkvej I Bramming i Esbjerg Kommune skal byggemodnes. Der ønskes etableret ét fælles afvandingsanlæg, bestående af grøfter, trug og bassiner. Dette anlæg skal håndtere DIN Forsynings servicevand, samt vand fra en række regnhændelser, som ligger udover DIN Forsynings forpligtigelser. Aftalen redegør for omkostningsfordelingen imellem DIN Forsyning og Esbjerg Kommune.

Læs hele aftalen her

.

Spildevandsrensning

I hovedtræk foregår spildevandsrensning ved at spildevandet pumpes ind på renseanlægget, hvor det først ledes gennem en rist. Her frasorteres større dele så som bind, engangsvaskeklude og vatpinde.

Derefter ledes spildevandet gennem et sandfang, hvor fedt og olie flyder ovenpå og sand bundfældes. Herefter ledes spildevandet til biologitankene, hvor kvælstofforbindelser via bakteriel omsætning omdannes til frit kvælstof.

Efter yderligere bundfældning og recirkulation er spildevandet renset, så indholdet af forurenende stoffer overholder kravene i anlæggets udledningstilladelse.

Spildevandsslam
Som affaldsprodukt fremkommer der slam ved rensningen. Slammet bortskaffes typisk til landbrugsjord, men inden da afvandes det ved centrifugering eller i et slammineraliseringsanlæg.

En del pumpes på rådnetanke og der udvindes biogas heraf. Biogassen omsættes til el – og varmeenergi, som sælges. Restproduktet bliver ligeledes kørt på landbrugsjord.

Du kan læse meget mere om spildevandsrensning på vandetsvej.dk 

Renseanlæg i Esbjerg Kommune

Renseanlæg Vest
Vognsbøl Engvej 7
6700 Esbjerg
Luftfoto af Rens Vest med alle dets bygninger og tanke.
Dimensioneret til: 290.000 PE

Renseanlæg Vest er et avanceret mekanisk-biologisk-kemisk renseanlæg. Det renser spildevandet fra den vestlige del af Esbjerg Kommune i store træk afgrænset fra Hjerting og Bryndum mod NV til banelinjen i midtbyen og havnen. Anlæggets opførelse blev påbegyndt i 1950’erne og stod færdigt i slutningen af 50’erne, som et mekanisk renseanlæg. I forbindelse med Vandmiljøhandlingsplanen, som kom i 1987, begyndte ud- og ombygningen af anlægget. I 1993 stod det færdigt som et mekanisk - kemisk - biologisk anlæg. I 2004 er anlægget udbygget med en 4. blok til biologisk omsætning af næringsstoffer.

Videorundvisning af Renseanlæg Vest.


 

Renseanlæg Øst
Mådevej 52
6700 Esbjerg
Luftfoto af Rens Øst med dets bygninger og tanke
Dimensioneret til: 125.000 PE

Renseanlæg Øst er et mekanisk-kemisk-biologisk renseanlæg. Det renser spildevandet fra den østlige del af Esbjerg Kommune - Bramming, Tjæreborg, Hunderup og Sejstrup. I starten af 2017 vil også spildevandet fra Endrup og Vejrup komme hertil. Herudover renses spildevandet fra Fanø Kommune også på anlægget. Anlægget blev opført i 1970’erne og stod færdigt som et mekanisk renseanlæg 17. marts 1977. I 1987 blev anlægget ombygget til et mekanisk-kemisk-biologisk anlæg. Det stod færdig i 1993. 

 


 

Ribe Renseanlæg
Bjerrumvej 10
6760 Ribe 
Indkørslen til Ribe Renseanlæg med kontorbygning og hegn
Dimensioneret til: 25.000 PE

Ribe Renseanlæg er et mekanisk og biologisk renseanlæg. Anlægget blev opført i år 1999. Det er et velfungerende renseanlæg med en god reservekapacitet. Anlægget modtager spildevand fra den sydlige del af Esbjerg Kommune og slam fra Gredstedbro Renseanlæg.

 


 

Bramming Nord Renseanlæg
Gabelsvej 22C
6740 Bramming 
Vej der fører hen til Bramming Nord renseanlæg
Dimensioneret til: 8.000 PE

Bramming Nord Renseanlæg er et mekanisk og biologisk renseanlæg. Anlægget blev opført i 1975 og ombygget i 1992 og 2001, bl.a. med etablering af et slammineraliseringsanlæg, en ny procestank og ombygning af den eksisterende efterklaringstank. Ved Bramming Nord Renseanlæg er der bygget en stor pumpestation, der pumper spildevand til Renseanlæg Øst til rensning.

 


 

Gredstedbro Renseanlæg
Vilslevvej 7
6771 Gredstedbro
Cykelsti og hegn ved Gredstedbro Renseanlæg
Dimensioneret til: 2.500 PE

Gredstedbro Renseanlæg er et mekanisk og biologisk rensningsanlæg. Anlægget har fået foretaget en ret omfattende renovering og udbygning i 2000-2001, hvor der bl.a. blev etableret ny forbehandling. 

 


 

Gørding Renseanlæg
Engvej 2
6690 Gørding
To spildevandstanke ved Gørding Renseanlæg
Dimensioneret til: 2.000 PE

Gørding Renseanlæg er et mekanisk og biologisk rensningsanlæg. Anlægget blev opført i år 2002. 

 


 

Mandø Renseanlæg
Midtvej 15 
6760 Ribe
Grønt område.
Dimensioneret til: 320 PE

Mandø Renseanlæg er et velfungerende rodzoneanlæg.

Renseanlæg i Varde Kommune

Varde Renseanlæg
Ndr Boulevard 302
6800 Varde
Stor spildevandstank med blankt vand
Dimensioneret til: 32.000 PE

Renseanlægget blev opført i 1975 og udbygget i 1992. Det er Varde Kommunes største renseanlæg og renser vand fra Varde by, Orten, Tinghøj, Janderup, Billum og Kærup. Der til-pumpes spildevand fra hele Blåvandshuk området samt Oksbøl, via den store pumpestation i Oksbøl. Renseanlægget leder renset spildevand til Varde Å. I 2014 blev overfladebeluftning på renseanlægget udskiftet med bundbeluftning for at øge kapaciteten og samtidig spare på el. På Varde Renseanlæg håndteres opkoncentreret spildevandsslam fra Nr. Nebel, Outrup, Sig, Nordenskov og Agerbæk. Slammet afvandes på en dekanter, opmagasineres i slamlagerhal og køres på landbrugsjord som gødning ca. 2 gange om året.

 


 

Skovlund Renseanlæg
Rotvigvej 2B
6823 Ansager
Spildevandstank med bygning i baggrunden.
Dimensioneret til: 23.500 PE

Renseanlægget blev taget i brug i 1992, og er Varde Kommunes andenstørste renseanlæg.  Det adskiller sig fra andre anlæg ved at have 5 separate indløb fra henholdsvis Skovlund by, Skovlund industri, Ansager (inkl. Starup/Tofterup), Tistrup og Ølgod. Renseanlægget leder renset spildevand til Grindsted Å, som er en del af Varde Å systemet. Til Skovlund renseanlæg er der et stort slammineraliseringsanlæg hvor slammet pumpes op og afvander ved naturlig afdræning og biologisk omsætning.

 


 

Nr. Nebel Renseanlæg
Tarmvej 221
6830 Nr. Nebel
Dronefoto af nørre nebel renseanlæg. Der ses en rund tank i forgrunden, to bygninger og 3 aflange tanke i baggrunden
Dimensioneret til: 9.100 PE

Renseanlægget er et mekanisk og biologisk anlæg, som blev opført i 1976.  Nr. Nebel renseanlæg har skærpede krav til udledning af fosfor af hensyn til naturområderne i Ringkøbing Fjord. Renseanlægget behandler spildevand fra Nr. Nebel området, Nymindegab og fra sommerhusområdet i Houstrup.

 


 

Outrup Renseanlæg
Over Fiddevej 31
6855 Outrup
Dronefoto af Outrup renseanlæg. Der ses en rund tank og to aflange tanke.
Dimensioneret til: 16.000 PE

Renseanlægget er et mekanisk og biologisk anlæg, som blev opført i 1977 og udvidet i 1978 til den nuværende kapacitet.

 


 

Sig Renseanlæg
Karlsgårdevej 28
6800 Varde
Spildevandstank med bygning i baggrunden.

Dimensioneret til: 3.000 PE

Renseanlægget er et mekanisk og biologisk anlæg, der blev opført i 1987.

 


 

Nordenskov Renseanlæg
Kærgårdsvej 37
6800 Varde
Spildevandstank og lille bygning.

Dimensioneret til: 4.500 PE

Renseanlægget i Nordenskov er bygget lidt anderledes end de øvrige renseanlæg i Varde Kommune. Det er bygget op med en efterklaringstank i midten, som så er omgivet af den biologiske behandling. Det er dog stadig et mekanisk og biologisk anlæg. Anlægget blev udvidet i henholdsvis 1997 og 1999.

 


 

Agerbæk Renseanlæg
Fåborgvej 84
6753 Agerbæk
 
Lille bygning med en container ved siden af.

Dimensioneret til: 3.000 PE

Renseanlægget er et mekanisk og biologisk anlæg, som er et ældre anlæg og ombygget til nuværende form i 1996.

 


 

Vejers Nedsivningsanlæg
Vejers Sydstrand
6853 Vejers
 
Dronefoto af klitområde. Et rektangulært område har bevoksningen en lidt mørkere farve.

Dimensioneret til: 444 PE

Anlægget er et velfungerende nedsivningsanlæg. Spildevandet renses ved mekanisk rensning, og er bygget op som en 60m3 septiktank. En pumpe trykker det rensede spildevand ud til nedsivning.

 


 

Grærup Nedsivningsanlæg
Skådalen/Grærup Havvej
6840 Oksbøl
 
Dronefoto af beplantet område. Et firkantet område ses i midten af fotoet med lav græsbevoksning, som er omkranset af nåletræer.

Dimensioneret til: 295 PE

Anlægget er et velfungerende nedsivningsanlæg. Spildevandet renses ved mekanisk rensning, og er bygget op som en 60m3 septiktank. En pumpe trykker det rensede spildevand ud til nedsivning.

 

 


 

Hostrup Renseanlæg
Sønderskovvej/Abildhedevej
6800 Varde
 
Grønt græsområde, der brydes af sorte firkanter der er bygget ned i jorden i 2 parallelle rektangler.

Dimensioneret til: 30 PE

Renseanlægget består af to sammenbyggede minirenseanlæg. Spildevandet gennemgår først en mekanisk rensning, efter samme princip som en septiktank, herefter tilføres der luft og der renses biologisk. Det rensede spildevand ledes ud i vandløbet.

 


PE står for Person ækvivalenter, men det er nok nemmere at huske, hvis det stod for Personlige Enheder. PE betegner den mængde spildevand, som et renseanlæg kan rense. Hvis et renseanlæg er dimensioneret til fx 16.000 PE vil sige, at det kan rense spildevandet for 16.000 personer.

Vent venligst...
loading