Separatkloakering

Klimaet ændrer sig. Vi må bl.a. forvente øgede regnmængder i fremtiden. Derfor er vi i fuld gang med klimatilpasse kloaknettet i Esbjerg og Varde kommuner.
Fælleskloakerede områder i de to kommuner bliver omlagt til separatkloak i overensstemmelse med spildevandsplanerne for de to kommuner. Du finder flere oplysninger om planerne her.

For de fælleskloakerede systemer betyder det, at mange af ledningerne er/vil blive for små. Dermed kan ledningerne ikke føre vandet væk hurtigt nok, og det kan resultere i ledningsbrud, oversvømmelser, opstuvning i kældre og overløb til vandløb. Løsningen er at anlægge større ledninger for at klare de større vandmængder, og ved separatkloakering adskilles spildevand fra regnvand som en del af denne tilpasning.

Fordele ved separatkloakering

Separatkloak er et to-strengssystem, hvor spildevand løber i én separat spildevandsledning og overfladevand i én separat regnvandsledning.

Ved separatkloakering minimeres risikoen for:

 • Forurening af vandløb og søer pga. overløb fra bygværker og renseanlæg med opblandet regn- og spildevand.
   
 • Spildevand i kældre og på grunde – det er regnvandsmængden der presser sig retur i kloaksystemet. Ved adskillelse af regn- og spildevand er der ingen forbindelse mellem systemerne så spildevand bør løbe uhindret til behandling på renseanlæggene*.
   
 • Oversvømmelse af veje – ved udvidelse af ledningsnettet med ”plads” til de øgede nedbørsmængder minimeres oversvømmelser af veje m.v. under kraftig regn.
   
 • Rotter i kloakken – nye ledninger mindsker mulighederne for rotters tilstedeværelse.
   
 • Kontakt mellem mennesker og spildevand – ingen overløb, ingen opstuvning i kældre/på grunde og veje – spildevandet holdes i lukket system fra kilde til renseanlæg og dermed nedsættes den sundhedsfare, der er forbundet med oversvømmelser af opblandet regn- og spildevand.

  * Det anbefales dog stadig, at man sikrer sine kloakinstallationer mod opstuvninger. Læs mere under ’Vand i kælderen’.

Andre fordele ved separatkloakering

 • Regnvand holdes ”lokalt” – det bliver udledt til nærliggende vandløb via rekreativt anlagte bassiner som kan nydes samtidig med det er funktionelle anlæg. Derfor er det vigtigt, at du ikke hælder hvad som helst i din vejrist. Risten er nemlig kun beregnet til regnvand, som ikke bliver ledt hen på et renseanlæg men i stedet via et regnvandsbassin direkte tilbage til naturen - i et vandløb, en sø eller ud i havet. Vi har samarbejdet med Esbjerg Kommune om en kampagne for at gøre opmærksom på, at vejristen kun er til regnvand.
  Du kan læse meget mere om kampagnen og se en folder, som Esbjerg Kommune har husstandsomdelt i visse områder.
   
 • Renseanlæg kan fungere optimalt da de ikke pludselig ”gennemskylles” af store regnvandsmængder.
   
 • Mange små/mindre renseanlæg nedlægges og omdannes til pumpestationer der pumper spildevand videre til behandling på de større renseanlæg.
  Ved separatkloakering skal disse pumpestationer kun pumpe spildevand – som er en kendt størrelse. Dermed kan investeringer og drift optimeres fordi der ikke skal tages hensyn til uregelmæssig og stigende nedbørsmængde.

 •  

Hvornår får separatkloakering effekt hos dig?

Hvis du har fået påbud om at separatkloakere på din grund, skal du sørge for, at det bliver gennemført inden for den tidsfrist, du har fået oplyst - der afhænger af hvilken kommune du er bosiddende i. Når vi afslutter arbejdet med at anlægge nye ledninger i de offentlige arealer i dit nærområde, har du:

- som bosiddende i Esbjerg Kommune et år til at få gennemført din separatkloakering på egen grund
- som bosiddende i Varde Kommune to år til at gennemføre din separatkloakering på egen grund

Vær opmærksom på at der efterfølgende kan gå op mod tre år fra du har separatkloakeret til kloaksepareringen i dit nærområde tages i brug og vi alle kan høste de positive effekter af omlægningen fra fælleskloak.
Det skyldes blandt andet, at vi skal afvente alle grundejere i nærområdet, der hører til samme ’etape’. Først når alle har gennemført deres overgang til separatkloak kan arbejdet med en del af anlægsarbejdet videreføres.

Separatkloak er ingen garanti mod oversvømmelse i kældre m.fl.

Et af formålene med vores separatkloakering er at ruste ledningsnettet til øgede regnmængder. Men det er desværre ingen garanti mod oversvømmelse af kældre og veje mm. Det vil du også kunne risikere at opleve efter dit nærområde er blevet separatkloakeret – statistisk set hvert 5. år.

Det skyldes, at de nye ledninger, vi lægger, er dimensioneret til at håndtere regnmængder op til en såkaldt 5-års hændelse (en regnmængde der statisk set falder hvert 5. år). Så falder der regn svarende til eksempelvis en 25-års hændelse, vil vores kloakledningsnet til trods for separatkloakering muligvis ikke kunne håndtere den voldsomme mængde vand.
Dimensioneringen er fastlagt ud fra hensyntagen til udgiftsniveau og forventede vandmængder.


Forstoppelse i hovedledning
Selv om separatkloakeringen er gennemført, så vil der også kunne opstå kloakvand i kælderen som følge af en forstoppelse i hovedledningen. For at modvirke vand i kælderen anbefaler vi - hvis du har gulvafløb i kælderen, at du installerer et VA-godkendt højvandslukke. Se mere – Vand i kælderen.

Læs mere i vores foldere

Hhv. Esbjerg og Varde Kommuner er myndighed og dermed dem der påbyder separering af spilde- og regnvand udført af borgere og erhverv på privat grund. Lovgivningen er den samme – men der er forskellige procedurer og tidsfrister for borgere/erhvervs udførelse af kloakseparering i de to kommuner. Se mere herom i folderne herunder

Del siden:
Vent venligst...