Indkøb hos DIN Forsyning

Vi foretager hvert år mange indkøb -  små som store - for at kunne opretholde driften og vedligeholdelsen af driftsselskabernes produktionsanlæg og ledningsnet samt til den daglige administration af DIN Forsyning og driftsselskaberne.

Vores indkøbsafdeling er garant for, at alle indkøb sker i henhold til gældende lovgivning for offentligt ejede selskaber. Afdelingen er derfor en integreret del af vores økonomi- og opgaveportefølje.

Professionelle retningslinjer for indkøb understøtter vores ambitioner om effektivt at forvalte vores kunders penge på den økonomisk mest fordelagtige måde. Vores indkøbsafdeling bidrager til, at vi til enhver tid har økonomisk fordelagtige betingelser for indkøb af såvel varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver.

Har du spørgsmål til vores indkøbsafdeling, kan du kontakte os via indkoeb@dinforsyning.dk eller 7474 7545 mellem kl. 7 - 15.

Information til eksterne samarbejdspartnere og entreprenører

Når du udfører arbejde for DIN Forsyning, er du forpligtet til at overholde gældende regler og anvisninger inden for kvalitet, arbejdsmiljø og miljø.

Det er derfor vigtigt, at du læser og overholder de regler, der fremgår af nedenstående folder og de aftaler, der laves med DIN Forsyning og din kontaktpersonen samt følger lokal skiltning.

Code of Conduct - en ansvar indkøbspolitik

Omfang

Code of Conduct er gældende for DIN Forsyning A/S, DIN Forsyning Holding A/S, DIN Forsyning Spildevand A/S, DIN Forsyning Vand A/S, DIN Forsyning Varme A/S, DIN Forsyning Affald A/S, (efterfølgende benævnt samlet ”DIN Forsyning”).

Formål

Formålet med denne Code of Conduct er at sikre, at alt indkøb for DIN Forsyning sker hos virksomheder, der som minimum efterlever gældende lovgivning, men også tilstræber at efterleve en god etik, socialt ansvar og moral.

Ansvar

Indkøbschefen har det overordnede ansvar for indgåelse af kontrakter, rammeaftaler og øvrige samhandelsaftaler og derfor også ansvaret for at sikre, at DIN Forsyning s Code of Conduct efterleves og er kendt hos leverandørerne.

Generelle krav

Det forventes, at alle DIN Forsynings leverandører overholder nationale love og bestemmelser og gør en aktiv indsats for at leve op til de principper, som er beskrevet i denne Code of Conduct.

Ydermere forventes, at DIN Forsynings leverandører sikrer, at deres underleverandører er bekendt med og efterlever principperne i denne Code of Conduct.

Derudover forventes, at DIN Forsynings leverandører altid bestræber sig på at leve op til såvel national som erhvervsmæssig ”Best Practice”.

Løn- og arbejdsforhold

Det forventes, at DIN Forsynings leverandører behandler deres ansatte ordentligt og overholder alle love om løn og arbejdsforhold, også hvad angår mindsteløn, overtidsbetaling, sygefravær, akkord og andre former for kompensation.

Overarbejde skal ske på frivillig basis og skal betales med et tillæg. Der må ikke foretages fradrag i lønnen som disciplinærmiddel.

Arbejdstid

Det forventes, at DIN Forsynings leverandører overholder lokale love og standarder for arbejdstid. Tilsvarende gælder det, at ansatte med usædvanlige arbejdsforhold kan undtages fra dette overordnede krav, hvis de er dækket af en særlig national eller international lovgivning.

Det forventes, at DIN Forsynings leverandørers medarbejdere har foreningsfrihed og ret til overenskomstforhandlinger. Det forventes, at DIN Forsynings leverandører anerkender og respekterer de ansattes og andre tilknyttede medarbejderes ret til frit at forenes og organisere sig i lovlige fagforeninger samt at deltage i overenskomstforhandlinger efter eget valg.

Diskrimination

DIN Forsyning respekterer kulturelle forskelle og ønsker ikke at samarbejde med leverandører, der praktiserer diskrimination.

Det forventes, at DIN Forsynings leverandører ansætter medarbejdere på baggrund af deres arbejdsmæssige kvalifikationer og behandler dem på lige vilkår – uanset etnisk og/eller national oprindelse, køn, race, religion og/eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder og handicap.

Chikane og disciplinære metoder

DIN Forsyning accepterer ikke chikane og/eller disciplinære foranstaltninger, det være sig ansigt til ansigt, skriftligt, elektronisk eller mundtligt.

Det forventes, at DIN  Forsynings leverandører ikke anvender eller tillader anvendelse af fysisk afstraffelse eller anden form for mental eller fysisk tvang, disciplinære foranstaltninger eller sexchikane.

Børnearbejde

DIN Forsyning respekterer børns ret til udvikling og uddannelse. Derfor accepterer DIN Forsyning ikke børnearbejde. Børnearbejde er defineret som fuldtidsarbejde udført af børn under 15 år.

Den lovlige mindstealder for fuldtidsarbejde må aldrig overtrædes. Sætter den nationale lovgivning en højere minimumsalder og/eller obligatorisk skolegang, gælder dette.

Der hverken accepteres eller tolereres brug af tvang hos DIN Forsynings leverandører. DIN Forsyning mener, at tvangsarbejde forringer produktiviteten og den økonomiske vækst i samfundet som helhed, da udviklingen af menneskelige ressourcer forringes.

Det forventes, at DIN Forsynings leverandører ikke benytter tvangs- og gældsarbejde, uopsigelige arbejdskontrakter eller fangers ufrivillige arbejdskraft.

Arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed

DIN  Forsyning er arbejdsmiljøcertificeret (OHSAS 18001) og har dermed omsat ord til handling gennem formulering af en arbejdsmiljøpolitik, der sætter den praktiske retning for DIN  Forsynings arbejde inden for området.

Alle har et ansvar for arbejdsmiljøet, herunder sundhed og sikkerhed, og at støtte den grundlæggende ret til at have gode arbejdsbetingelser.

Det forventes derfor, at DIN  Forsynings leverandører aktivt medvirker til og til stadighed forbedrer arbejdsforholdene og reducerer arbejdsrelaterede risici og farer, f.eks. ved at sætte mål og yde nødvendig uddannelse.

Det forventes desuden, at DIN Forsynings leverandører efterlever den til enhver tid gældende arbejdsmiljølovgivning og sørger for sunde og sikre arbejdsforhold. Yderligere forventes det, at DIN Forsynings leverandører tager alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte deres ansatte mod arbejdsrelaterede farer og forventede farlige situationer på arbejdspladsen.

Vores leverandører skal overholde alle gældende lokale love og bestemmelser for at undgå ulykker og sundhedsskader.

Miljø

DIN  Forsyning har omsat ord til handling gennem formulering af en klima- og miljøpolitik, der sætter den praktiske retning for DIN Forsyning arbejde inden for området. Det forventes derfor, at DIN Forsyning leverandører aktivt medvirker til at fremme klima- og miljømæssig ansvarlighed. Det vil blandt andet sige hele tiden at overholde alle relevante lokale og nationale miljømæssige love og bestemmelser samt tilstræbe at minimere skadelige indvirkninger på miljøet.

Alle har et ansvar for klima- og miljøbelastninger. DIN Forsyning overordnede miljøpolitik er til enhver tid at begrænse miljøbelastningen samt energi- og ressourceforbrug og integrere miljøhensyn i alle DIN Forsynings forretningsprocesser i overensstemmelse med gældende miljøforskrifter.

DIN Forsyning overholder som minimum de krav, regler og forventninger, der stilles af de overordnede myndigheder på miljøområdet, men DIN Forsyning bestræber sig løbende på at nå højere mål end de af loven fastsatte.

DIN Forsyning gør sit yderste for at opfordre vores leverandører til at efterleve Etisk regelsæt for leverandører, og i tilfælde af grov eller gentagen forsømmelse forbeholder vi os ret til at lade samarbejdet ophøre.

Bestikkelse

DIN Forsynings ry for ordentlighed og troværdighed må ikke bringes i fare. Det betyder, at DIN Forsyning ikke indgår i forretningsaktiviteter, hvis de med rimelighed kan antages at påvirke forretningsdispositioner eller ikke falder inden for rammerne af normal forretningsskik eller er forbudt i henhold til gældende lovgivning.

DIN Forsynings medarbejdere modtager derfor heller ikke gaver fra eksisterende eller potentielle leverandører, med mindre der er tale om julehilsner og/eller reklamegaver af ubetydelig værdi (maksimalt kr. 300,00), med mindre de gives i forbindelse med en indbudt reception.

DIN Forsyning forventer af DIN Forsynings leverandører den samme høje grad af integritet og hæderlighed i alle forretningsaktiviteter. Hverken direkte eller indirekte accepterer eller tolererer DIN Forsyning nogen former for bestikkelse og/eller andre ulovlige metoder

Del siden:
Vent venligst...