Selvbetjening

03-07-2023

DIN Forsyning vil gå nye veje med pyrolyse af spildevandsslam

På DIN Forsynings 16 renseanlæg i Esbjerg og Varde kommuner renses årligt 22 mio. m3 spildevand. I renseprocessen produceres 15.000 ton overskudsslam med et højt indhold af fosfor, og den høje næringsværdi gør det til et værdifuldt gødningsprodukt på de danske landbrugsjorde. Desværre er der risiko for, at slammet foruden fosfor kan indeholde PFAS og andre miljøfremmede og uønskede stoffer.

Derfor kræver det, at vi tænker i nye løsninger, så vi ikke risikerer at sprede disse uønskede stoffer i vores miljø i fremtiden. Vi har i DIN Forsyning afdækket en række muligheder for, hvordan slammet kan forblive en ressource, og hvor vi samtidig fjerner de uønskede stoffer. Der er tale om store mængder slam, så det er vigtigt, at den fremtidige løsning er én, hvor slammets ressourcer ikke går til spilde, men kan give mest muligt tilbage til vores samfund omkring os. Vi håber, at vi kan bidrage til udvikling og viden i både spildevandssektoren og landbruget til at få løst et stort problem.

Væsentlig CO2-reduktion og partnerskaber med landbrug og industri
Ved pyrolyse varmes slammet op til 650 °C, og efterfølgende sker en forbrænding af pyrolysegasserne ved over 1.000 °C. Undersøgelser har vist, at fx PFAS-forbindelserne og andre miljøfremmede stoffer nedbrydes i den kraftige opvarmning. Desuden pegede vores indledende undersøgelser på, at pyrolysen også giver en række andre fordele.

Det blev klart, at vi ved hjælp af pyrolyse ikke blot kan reducere indholdet PFAS-forbindelser og andre miljøfremmede stoffer men også er i stand til at bevare slammets vigtige indhold af fosfor. Restproduktet efter pyrolyse af slammet er et kul-produkt kaldet biogødning, som indeholder fosfor og dermed også kan udnyttes på landbrugsjord. Desuden indeholder biogødning bundet CO2, hvorimod slammet i dag ligger og afgiver CO2 og
andre drivhusgasser. Vi forventer faktisk, at CO2-udledningen fra DIN Forsynings spildevandsslam vil kunne reduceres med op til 16.500 ton CO2 pr. år. Så der er også en væsentlig gevinst på CO2-fronten.

Pyrolyseanlægget vil ud over spildevandsslam også benytte restprodukter fra landbruget som støttebrændsel til processen, hvilket øger mængden af biogødning og bidrager til CO2-reduktion i landbruget. Desuden vil anlægget kunne producere en betydelig mængde procesvarme, der kan erstatte fossile brændsler i industrielle formål eller fjernvarme.

Projektet modtager midler fra Pyrolysepuljen, og det er det danske firma Dall Energy, der skal levere selve anlægget. Den endelige investeringsbeslutning forventes at blive taget i sidste halvdel af 2024, og anlægget ventes at stå klar i år 2026.

Fakta:

  • DIN Forsyning producerer årligt 15.000 ton overskudsslam via spildevandsrensning
  • Storskalapyrolyseanlægget vil få en kapacitet på op til 65.000 ton slam og landbrugsrestprodukter pr år
  • Anlægget vil kunne producere procesvarme, der kan erstatte fossile brændsler i industrielle formål eller fjernvarme
  • Anlægget forventes at kunne producere ca. 8.000 ton biogødning årligt
  • Biogødning indeholder fosfor og andre næringsstoffer og er velegnet som gødningsprodukt. Det har samtidig en CCS-effekt og dermed gavnlig effekt på reduktion af CO2.
  • Pyrolyse af spildevandsslam og landbrugsrestprodukter reducerer CO2-emissioner fra normal lagring og udbringning på landbrugsjord og vurderes at kunne reducere CO2-udledning med op til 16.500 ton CO2 pr. år
  • Biogødning med fosfor kan lettere end slammet omfordeles fra områder med fosforoverskud til områder, hvor der skal tilføres fosfor.

 

Om Pyrolysepuljen:
”Det er afgørende for Danmarks reduktion af udledninger af drivhusgasser, at der sker en udvikling og implementering af nye teknologier med et stort reduktionspotentiale – specielt inden for landbrugssektoren.

På finansloven for 2022 er der afsat 194 mio. kr. til en tilskudsordning for udviklings- og demonstrationsprojekter indenfor pyrolyseteknologi mv. i krydsfeltet mellem at være et klimatiltag i landbruget og samtidig medføre værdiskabelse i energisektoren. Puljens midler er finansieret af Den Europæiske Union under NextGenerationEU-initiativet.”

Hentet fra Energistyrelsens beskrivelse af puljen. Læs mere her. 

 

Denne illustration viser pyrolyseprocessen:

Visualisering af anlæg. Credit: Arkikon

 

Vent venligst...