Selvbetjening

Kloakering og køb og salg af ejendomme

Her på siden kan du finde informationer og svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med køb og salg af en ejendom - f.eks. vedrørende en ejendoms kloakeringsforhold.

 

Find oplysninger om kloakering i Ejendomsdatarapporten

Ejendomsdatarapporten er et krav i forbindelse med en ejendomshandel, og den indeholder oplysninger om en række tekniske forhold om en given ejendom. I forhold til kloak fremgår information om nuværende kloakforhold og eventuelt planlagte ændringer i kloakeringsformen.

Du bestiller en ejendomsdatarapport på Erhvervsstyrelsens hjemmeside her.

 

Se kloakkens forløb på privat grund

Du finder informationer om afsluttede byggesager, herunder fx tilslutningsforhold og tegninger af kloakkens forløb, på https://weblager.dk.

Supplerende oplysninger om ledninger på privat grund kan søges i offentligt tilgængelige arkiver eller hos den kommunale byggemyndighed.

Esbjerg Kommune:https://www.esbjerg.dk/flytning-bolig-og-byggeri/byggeri-og-grunde/weblager

Bygningsmyndigheden hos Varde Kommune: http://www.vardekommune.dk/byggeri

 

Meld flytning

Det er sælgers ansvar at melde flytning. Skal du melde flytning for en sælger, kan du gøre det her: https://dinforsyning.dk/da-dk/selvbetjening

Ofte stillede spørgsmål

DIN Forsyning ligger ikke inde med informationer om kloakeringsforholdene på private matrikler. Det er kommunen, der som myndighed udsender påbud samt modtager, behandler og opbevarer informationer om kloakeringsforholdene på private matrikler.

På weblager.dk (online byggesagsarkiv) kan du muligvis se, hvordan kloakforholdene er på de enkelte matrikler. Alternativt kan du søge i offentligt tilgængelige arkiver hos den kommunale byggemyndighed:

Esbjerg Kommune: https://www.esbjerg.dk/flytning-bolig-og-byggeri/byggeri-og-grunde/weblager

Bygningsmyndigheden hos Varde Kommune: https://www.vardekommune.dk/byggeri

Typisk vil der af ejendomsrapporten fremgå ”Eksisterende kloaktype for området”. Det er en god indikator for, hvilken kloakeringstypen der er på matriklen. Der kan være matrikler, hvor ejere har ændret på kloakeringsforholdene, men dette bør dog være indrapporteret til kommunen.

Du kan bestille ejendomsrapporten her: https://boligejer.dk/koeb-ejendomsdatarapport

Kloakrenovering af hovedkloaksystemet udføres af DIN Forsyning i overensstemmelse med de kommunale myndigheders spildevandsplaner – der er links til spildevandsplanerne under næste punkt. Planerne opdateres cirka en gang om året. 

Ved udtræk af en ejendomsdatarapport genereres information om planlagte ændringer i kloakeringsforholdende ud fra Spildevandsplanerne i form af: Planlagt kloaktype, Årstal for planlagt ændring af status og Årstal for planlagt ikrafttrædelse.

Står der ”0” ud for begge, eller er der mere end 3 år mellem Årstal for planlagt ændring af status og Årstal for planlagt ikrafttrædelse, betyder det, at DIN Forsyning på nuværende tidspunkt ikke har planer for kloakrenovering.

Hvis der er under tre år mellem Årstal for planlagt ændring af status og Årstal for planlagt ikrafttrædelse, betyder det typisk, at kloakrenoveringen forventes at begynde det år, der står ud for Årstal for planlagt ændring af status og er afsluttet det år, der står ud for Årstal for planlagt ikrafttrædelse.

Hvis kloakrenoveringen er planlagt til at finde sted inden for de kommende 3 år, er der blevet sendt et brev ud til nuværende ejer af ejendommen.

Spildevandsplaner beskriver grundlaget for Spildevandsforsyningsselskabernes indsats og drift på spildevandsområdet de næste år frem i tiden.

En spildevandsplan er en kommunal udarbejdet sektorplan, der vedtages politisk i hver kommune, og sætter også rammerne for myndighedsarbejdet. Kommunerne er overordnet myndighed på spildevandsområdet mens spildevandsforsyningsselskaberne er udførende. Lovgivningen lægger  op til en sparring/dialog mellem kommuner og spildevandsforsyningsselskaberne, både i forbindelse med udarbejdelse af en spildevandsplan og løbende under dennes planperiode.

DIN Forsyning har løbende kontakt og samarbejde med både Esbjerg og Varde Kommuner om blandet andet spildevandsplanerne.

Herunder finder du links til de gældende spildevandsplaner for hhv. Esbjerg og Varde Kommuner:

https://www.esbjerg.dk/energi-og-miljoe/vand/spildevand/spildevandsplan-2022-2027

https://vardekommune.dk/borger/affald-og-miljo/spildevand-og-kloakering/spildevandsplan-2019-2029/

 

Fælleskloakering: Regn- og spildevand ledes i samme kloakledning

Separatkloakering: Regn- og spildevand er adskilt i hver sin kloakledning

Spildevandskloakering: Spildevand ledes til en kloakledning, mens regnvand håndteres på matriklen, fx med nedsivning (LAR)

Anden: DIN Forsyning og kommunen er ved at undersøge hvilken løsning, der samfunds- og miljømæssig er den bedste. Så det er ikke afgjort, om der skal separatkloakeres, fælleskloakeres, spildevandskloakeres eller om det er en helt fjerde løsning, der skal benyttes i området.

 

I forbindelse med en kloakrenovering er det grundejeren, der er skal sørge for kloakrenovering inde på privat matrikel. Grundejer står selv for alle udgifter og skal også indrapportere til kommunen.

Vi sender breve ud

3 år før (herefter kan der stadig ske ændringer)
1 år før (herefter sker der yderst sjældent ændringer)
1-2 mdr. før kloakrenoveringen går i gang (her er alle detaljer på plads).

Desuden sender kommunen påbud om, at grundejer skal sørge for kloakrenovering på egen grund.

Er der givet påbud om ændring af kloakforholdende, vil det fremgå af BBR og også af ejendomsdatarapporten – inkl. frist for efterkommelse af påbuddet.

Har du et konkret spørgsmål vedrørende kloakering, så send gerne en mail på projekt-spildevand@dinforsyning.dk

Du kan forvente svartid på op til 10 arbejdsdage. Skriv gerne adresse (inkl. husnummer) og postnummer i emnefeltet. Det gør det nemmere for os at hjælpe jer.

Har du generelle spørgsmål vedrørende DIN Forsyning på tværs af vores forsyningsarter, kan du skrive til post@dinforsyning.dk eller ringe på 74 74 74 74.

Hvis en matrikel ligger i et område, hvor to eller flere kloakoplande grænser op mod hinanden, kan disse fremgå af ejendomsdatarapporten.

I ejendomsdatarapporten bør det stå oplyst hvor stor en procentdel af matriklen, der ligger i de forskellige kloakoplande.

Hvis et kloakopland udgør 0-5% af matriklen, er dette sandsynligvis en fejl. Fejlen skyldes, at spildevandsplanen og matrikelplanen ikke stemmer 100 % overens, og der kan være små overlap.

Vent venligst...
loading