Selvbetjening

Vi arbejder henimod grøn fjernvarme

Hvad mener vi, når vi siger, at vi arbejder henimod grøn fjernvarme? Det har vi her nedskrevet, så både medarbejdere og kunder kender vores argumenter.

Har du spørgsmål til vores strategi eller konkrete projekter, hører vi gerne fra dig. Det samme gælder, hvis du er faldet over kommunikation fra os, som du mener ikke er i tråd med forbrugerombudsmandens vejledning om god markedsføring.

 

Fossilfri og mindre CO2

DIN Forsyning har igennem sin strategi fastlagt et mål om en fossilfri fjernvarmeproduktion i 2030. For at nå derhen har vi sat en masse større og mindre projekter i gang, der alle peger i den retning. Ifølge strategien skal vi også understøtte Danmarks målsætning om at blive klimaneutral i 2050. Ønsker du at læse mere om vores strategi, kan du finde linket ude til højre.

Sideløbende bliver både vi og kommunerne derfor holdt ansvarlige for vores samlede CO2-udledning, så Danmark kan leve op til sine udmeldte klimamål. Det betyder, at vi også hele tiden skal have fokus på at registrere og mindske vores CO2-udledning.

Begge ambitioner peger mod en mere miljøvenlig fjernvarme.

Grøn fjernvarme

For at ”øge forbrugerens opmærksomhed på, hvor grøn deres respektive fjernvarmeforsyning er og sikre mulighed for at søge viden om planer for grøn omstilling af den lokale fjernvarme” har Energistyrelsen udviklet et værktøj, hvor alle fjernvarmeselskaber skal offentliggøre oplysninger om energiforbrug, drivhusgasemissioner og grønne omstillingsplaner.

I denne definition bruger Energistyrelsen selv betegnelsen ”grøn fjernvarmeforsyning”, som vi har taget til os. Her henviser vi helt konkret til Energistyrelsens værktøj (fjernvarmedeklarationen), der opererer med farverne rød, gul og grøn. Farven er en måde hurtigt at afkode fjernvarmeselskabets status.

Så når vi siger, vi arbejder henimod grøn fjernvarme, mener vi helt konkret, at vi ønsker at ligge i det grønne område i Energistyrelsens model. Ønsker du at se, hvordan vi ligger i modellen, kan du finde linket ude til højre.

En del af Energistyrelsens model indeholder også en retning mod fossilfri varmeproduktion, men man kan godt være fossilfri og samtidig udlede CO2. Derfor indeholder modellen også CO2-beregninger, hvilket gør den omfangsrig. Ønsker du at læse mere om modellen, kan du finde linket ude til højre.

 

Hvad er vedvarende energi?

Vedvarende energi er iht. Energistyrelsens Energistatistik defineret som solenergi, vindkraft, vandkraft, geotermi, biomasse (halm, skovflis, brænde, træpiller, træaffald, flydende biobrændsler og bionedbrydeligt affald), biogas og varmepumper (produktion minus energiforbrug).

Overskudsvarme er ikke vedvarende energi pr. definition, da det afhænger af de energityper, som virksomheden/anlægget bruger, men betragtes altid som emissionsfrit. Har fjernvarmeselskabet dokumentation for, at energien i overskudsvarme stammer fra vedvarende energikilder, kan overskudsvarmen tælles med i den vedvarende andel.

Elektricitet betragtes ikke som vedvarende energi pr. definition, da det er produceret både på vedvarende og ikke-vedvarende kilder. Det vurderes dog på baggrund af nedenstående overvejelser, at det er en forholdsvis sikker antagelse at regne med i fjernvarmeselskabets opgørelse, at 70% af brændselsforbruget (energikilderne) i elproduktionen er vedvarende baseret på 2019 og 2020. Overskudsvarme fra elforbrug i f.eks. datacentre kan dermed også betragtes som 70 % vedvarende energi

Affald på forbrændingsanlæg kan opdeles i hhv. en organisk (bionedbrydelig) og en uorganisk (ikke-bionedbrydelig) andel. Energistyrelsen anvender i Danmarks Energistatistik en fordeling, hvor 55% af affaldet er bionedbrydeligt. Findes der mere præcise målte værdier for det konkrete forbrændingsanlæg, kan disse anvendes.

Citat "Branchestandard for beregning af brændselssammensætning og drivhusgasemissioner ved fjernvarmeselskaberne" v. 1.1. 29-09-2021 fra Dansk Fjernvarme

 

Greenwashing eller vidensdeling

Vores kunder er generelt interesserede i den grønne omstilling og stiller derfor ofte kritiske spørgsmål til vores initiativer. Dog oplever vi, at kunderne forventer, at vi med hvert initiativ bliver klimaneutrale, CO2-neutrale eller fossilfri, og kritiserer os for greenwashing.

Det er let at blive beskyldt for at pynte sig med lånte grønne fjer, der reelt ikke gør noget gavnligt for miljø og klima. Hos DIN Forsyning har vi et ønske om at efterlade planeten i lidt bedre stand til næste generation. En del af vores strategi er også at søge partnerskaber, så vi i samarbejde med andre kan arbejde mod vores mål. Vi melder også løbende vores tiltag ud, så vores kunder kan se, at vi bevæger i den rigtig retning, men også for at inspirere andre. Vi ved godt, at vi med et lille tiltag ikke kommer i mål – men hvert tiltag skulle gerne få os lidt tættere på.

Vores mål kræver mange projekter og store investeringer – og derfor er de også langsigtede med deadlines i 2030 og 2050. Vi arbejder med konkrete projekter, og vi arbejder målrettet mod vores mål om en bedre verden.

Vent venligst...
loading