Selvbetjening

Særbidrag

Virksomheder, der afleder særligt forurenet spildevand, skal betale særbidrag, såfremt afledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af vores spildevandsanlæg.

Det vil fremgå af regningen, hvilke stoffer der er tale om og hvad det koster at rense for dem.

Vi opkræver særbidraget i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand.

Til beregning af særbidraget anvendes virksomhedens debiterede vandforbrug og som udgangspunkt de i virksomhedens tilslutningstilladelse angivne egenkontrolprøver af stofferne COD (organisk stof), N (total-kvælstof) og P (total-fosfor).

 

Det påhviler den enkelte virksomhed at etablere og bekoste de til egenkontrollen nødvendige målebrønde med videre efter anvisning fra Esbjerg eller Varde Kommune.

Ønskes mere information omkring Særbidrag kan det findes her: https://ens.dk/ansvarsomraader/vand/betaling-haandtering-af-spildevand

Vent venligst...
loading