Selvbetjening

Priser for Din Forsyning Spildevand A/S

 

Priseksempel: Standardfamilie med et forbrug på 130 m³ drikkevand
Vandafledningsbidrag: 130 x 30,86 = 4.011,80
Fast bidrag: 756,00
Total for 2024: 4.767,80 
+ moms = 5.959,75
 

 

Nedenfor finder du priserne for spildevand i 2024.

Forbrugspriser

Vandafledningsbidrag for ejendom med vandmåler

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Vandafledningsbidrag pr. m³

30,86

38,58

Ejendomme tilsluttet vakuumanlæg pr. målt m³

9,26

11,58

Reduktion for leveret el til husstandspumpestationer pr. m³

-1,34

-1,68

Fast bidrag

756,00

945,00

Vedr. trappemodel, se dette afsnit.

 

Vandafledningsbidrag for ejendom uden vandmåler

For boliger uden vandmåler fastsættes vandafledningsbidraget på basis af et skønnet forbrug

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Parcelhuse 170 m³

5.246,20

6.557,75

Sommerhuse 70 m³

2.160,20

2.700,25

Fast bidrag

756,00

945,00

 

Tømning af bundfældningstank

Samletanke og Trixtanke

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Bundfældning under 3 m³

570,00

712,50

Bundfældning herefter pr. m³

300,00

375,00

Bundfældning – lille bil/ slamsuger

1.210,00

1.512,50

Bundfældning - traktor

2.050,00

2.562,50

Ekstra tømning - alm. bundfældning

1.120,00

1.400,00

Ekstra tømning - lille bil / slamsuger / traktor

2.050,00

2.562,50

Tillæg ekstra slange over 50 meter

600,00 750,00

Samletanke under 3 m³*

1.210,00 1.512,50

Samletanke herefter pr. m³*

180,00 225,00

Ekstra tømning - salmetank under 3 m³*

2.110,00 2.637,50

Forgæves kørsel (alle typer)

620,00 775,00

*Gælder kun kunder i Esbjerg Kommune

Tilslutning samt afbrydelse

Tilslutning

Bolig

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Enhedsbidrag/standardbidrag for en bolig

62.700,00

78.375,00

Enhedsbidrag kun spildevand for én bolig (60% af standardbidrag)

37.620,00

47.025,00

Privat tilslutning til spildevandsselskabets kloak

7.900,00

9.875,00

 

Erhverv

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Enhedsbidrag/standardbidrag for en erhvervsvirksomhed udgør pr. påbegyndt 800 m² grundareal

62.700,00

78.375,00

Enhedsbidrag kun spildevand for en erhvervsvirksomhed udgør 60% pr. påbegyndt 800m² grundareal

37.620,00

47.025,00

  • For bolig- og erhvervsejendomme i det åbne land gælder særlige vilkår. DIN Forsyning kan oplyse vilkårene for tilslutning.
  • For ejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand, er tilslutningsbidraget 60 % af standardtilslutningsbidraget.

Priserne er fastsat efter reglerne i Betalingsvedtægt for Din Forsyning Spildevand A/S opdateret d. 18.11.2018.

 

Afbrydelse

Hvis et områdes funktion ændres, afholder bygherren omkostningerne til lukning af stik eller etablering af nye/ekstra stik.

Ubenyttede kloakstik skal lukkes/afproppes ved hovedledningen af hensyn til udvandring af rotter.

DIN Forsyning fører tilsyn med og godkender korrekt udførelse af arbejdet. Bygherre afholder de faktiske omkostninger.

Øvrige ydelser og gebyrer - spildevand

Modtagelse og behandling af spildevand/slam på renseanlæggene

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Spildevand / slam pr. m³*

30,86

38,58

Andet slam

Kontakt os for pris

Mindste opkrævning pr. aflevering 

75,00

93,75

Ekstraordinær åbningstid på anlæg, pr. leverance

1.000,00

1.250,00

*) Slam må kun indeholde fedt som ikke kræver hygiejnisering inden slutanbringelse på landbrugsjord.

Det kan oplyses ved henvendelse, hvilke renseanlæg, der modtager ovenstående.

 

Kommunalt vejbidrag

Vejbidraget betales af Esbjerg og Varde kommuner som kompensation for, at DIN Forsyning håndterer vejvand, der er kommunal opgave. Der opkræves et vejbidrag på 6 % af de relaterede anlægsinvesteringer. Beløbet opkræves aconto og reguleres, når de faktiske investeringsomkostninger kendes i forbindelse med årsregnskabet.

 

Særbidrag

Særbidrag betales af virksomheder, der afleder særligt forurenet spildevand til spildevandsforsyningen. Særbidraget er de ekstra omkostninger, der er forbundet med rensning af dette særligt forurenede spildevand.

DIN Forsyning Spildevand A/S opkræver særbidraget i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand. Spildevandet regnes for særligt forurenet spildevand, hvis en eller flere af nedenstående grænseværdier overskrides og særbidraget beregnes for den mængde, der overskrider grænseværdierne.

  • 1600 mg/l COD
  • 100 mg/l total-kvælstof
  • 15 mg/l total-fosfor

Enhedspriserne herunder er gældende for 2022, men kan bruges som vejledende priser for det kommende år, forudsat at der ikke er mærkbare ændringer for omkostninger og grænseværdier.

Enhedspris kr./kg

 

COD

N

P

Drift

kr./kg

0,73

0,88

30,08

Afskrivninger

kr./kg

0,17

1,04

3,40

I alt

kr./kg

0,90

1,92

33,49

I forbindelse med den endelige årsopgørelse vil DIN Forsyning Spildevand A/S fremsende oplysninger om opgørelsen i henhold til bekendtgørelsens § 4.

DIN Forsyning Spildevand A/S vil i løbet af året opkræve aconto rater på baggrund af sidste års opkrævede særbidrag hos den enkelte virksomhed.

 

Trappemodel

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Trin 1 - 0-500 m³

30,86

38,58

Trin 2 - 501 - 20.000 m³

24,69

30,86

Trin 3 - over 20.001 m³

12,34

15,43

Bekendtgørelse nr. 1327 af 12/10/2014 (”Trappemodellen”) giver rabat til erhvervsvirksomheder, der er tilmeldt og berettiget til at blive afregnet efter trappemodellen.

Øvrige ydelser og gebyrer - generelt

Gebyrer vedr. indberetning af måleraflæsninger

Kr. inkl. moms

Indberetning af måleraflæsninger via hjemmesiden.

Gratis

Aflæsningsgebyr - måleraflæsning af målerkontrollør ifølge aftale.

300,00

Aflæsningsgebyr - måler aflæsning af målerkontrollør ved manglende indberetning af aflæsninger eller manglende indsendelse af selvaflæsningskort.

300,00

Gebyr for skønnet aflæsning ét år i træk - pålægges installationer, hvor vi ikke har modtaget aflæsninger i ét år.

300,00

Gebyr for indhentning af måleraflæsning via Fogedretten inkl. låsesmed i tilfælde, hvor målerkontrollør nægtes adgang.

Efter regning

 

Gebyrer ved manglende betaling

Kr. inkl. moms

Rykkergebyr pr. rykkerskrivelse ved for sen indbetaling beregnes renter iht. gældende lovgivning.

100,00

Restancebesøg/lukkebesøg af varme, vand og spildevand.
Heri inkluderet genoplukning indenfor normal arbejdstid, når hele restancen er betalt.

975,00

Restancebesøg/lukkebesøg af varme, vand og spildevand.
Heri inkluderet genoplukning udenfor normal arbejdstid, når hele restancen er betalt.

1.950,00

Gebyr for oprettelse af betalingsaftale.

150,00

Gebyr ved fogedsag inkl. låsesmed.

Efter regning

Sikring af vandinstallation, hvor kunden uden tilladelse selv har genåbnet forsyningsarten efter lukkebesøg.

Efter regning

Kompensationsbeløb for erhvervsdrivende.

310,00

 

Øvrige gebyrer

Kr. inkl. moms

Ekstraordinær afregning – Slutafregning af en installation.

150,00

Administrationsgebyr i forbindelse med flytteopgørelse.

150,00

Minimumsbeløb/bagatelgrænse
Vi opkræver eller udbetaler ikke beløb under bagatelgrænsen på en opgørelse.
På aconto-rater overføres beløbet til næste faktura

50,00

Administrationsgebyr pr. faktura. Fakturaer tilmeldt Betalingsservice fritages.

50,00

Ekspeditionsgebyr for fremsendelse af fakturakopi.

50,00

 

Rykkerprocedure

DIN Forsynings betalingsbetingelser er: Løbende måned + 1 dag.

Er fakturaen ikke betalt på forfaldsdagen, indgår restancen i vores almindelige rykkerprocedure:

  • Rykker 1 sendes senest 12 dage efter forfaldsdato. Her tillægges renter samt rykkergebyr.
  • Rykker 2 sendes efter yderligere 15 dage. Denne indeholder lukkevarsel samt tidspunkt for lukning. Renter og rykkergebyr tillægges også denne rykker.
  • Senest 18 dage efter forfaldsdatoen på Rykker 2, vil der blive lukket for forsyningsarterne vand og varme uden yderligere varsel. Der vil blive tillagt et gebyr for lukkebesøg.
  • Efter lukning af en forsyningsart overgives restancen til inkasso.

Er lukningen iværksat, tillægges lukkegebyr. Der vil først blive genåbnet for forsyningsarten, når hele restancen inkl. lukkegebyret er betalt.Efterfølgende kan vi kræve depositum som sikkerhed for fremtidig levering.

Ved restancer på affald har vi mulighed for at begære tvangsauktion på restantens ejendom, hvis kunden ikke betaler for at få hentet sit affald.

Renter

Ved for sen betaling vil der blive beregnet renter iht. gældende lovgivning. Renten tilskrives hver måned, regnet fra forfaldsdato. Renten påføres næste faktura.

Betalingsaftale

Det er muligt at indgå en betalingsaftale hos os. Dog betinger vi os, at betalingsaftalen er afsluttet og beløbet indbetalt, inden vi opkræver næste regning. Der vil blive opkrævet et gebyr for oprettelse af en betalingsaftale, og aftalen skal være indgået, inden en restancelukning er iværksat.

Samlet prisblad til download

Klik nedenfor for at downloade vores prisblade for vores forsyningsarter i henholdsvis Esbjerg og Varde kommuner.

Vent venligst...
loading