Selvbetjening

DIN historie

Læs om hvorfor DIN Forsyning blev til og hvorfor vi hedder, som vi gør.

Tankerne bag navnet

Der ligger stor signalværdi i en virksomheds navn. For at få et navn, der passede til vores organisation, valgte vi at få hjælp udefra.

Et reklamebureau gennemførte derfor i efteråret 2014 en analyse, hvor de snakkede med kunder og medarbejdere, og derudover fik alle vores medarbejdere mulighed for at komme med to ord, som de synes vores virksomhed burde stå for, samt mulighed for at foreslå et passende navn.

Navnet DIN Forsyning rummer i sin enkelthed lige præcis essensen i alt det, som vi laver. Vi skaber værdi for kunderne, og vi ER kundens forsyningsselskab.

Måden kunderne forbruger vand, varme og affald på, påvirker os – det er et fælles kredsløb, og derfor er det også DIN Forsyning.

DIN Forsyning viser, at mit forsyningsselskab er til for mig, hvilket i høj grad signalerer service.

En vigtig del af DIN Forsyning er også igennem oplysning, dialog og formidling at skabe ansvarlighed. Igennem os er vores kunder med til at agere miljømæssigt forsvarligt, og det personlige relationsskabende navn bidrager hertil igennem den personlige opfordring. Fx "Genanvend DIT affald", "DIT affald er penge værd" ect. På længere sigt kan der komme flere ydelser til end de nuværende, og igen vil det blot underbygge, at DIN Forsyning er min leverandør.

Der ligger også en dobbelttydighed i DIN Forsyning. Internt for medarbejderne er DIN Forsyning deres arbejdsplads og afspejler i høj grad, det de giver udtryk for: Kunderne er vigtige og skal opleve god service.

Historien om DIN Forsyning

I 2008 besluttede et bredt flertal i Folketinget, at kommunerne skulle udskille vand- og spildevandsvirksomhederne fra kommunerne. Målet for selskabsudskillelsen var at adskille myndigheds- og driftsopgaverne, så myndighedsopgaven forblev i kommunen, mens drift og økonomi blev placeret i et selskab, der fungerer efter selskabslovens bestemmelser.

Kommunalbestyrelsen i Varde Kommune besluttede, at alle de aktiviteter, der tidligere blev løst af afdelingen Forsyning, blev overført til selskabsform, så både vandforsyning, varmeforsyning, kloak og spildevand samt affald blev udskilt som selvstændige aktieselskaber

For Esbjerg Kommunes vedkommende valgte kommunalbestyrelsen en model uden affaldshåndtering, men med vandforsyning, spildevandsrensning og fjernvarmeforsyning – svarende til de opgaver, der lå i afdelingen Forsyningsvirksomhederne. Affaldsområdet lå og ligger stadig i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Koncernerne havde fra selskabsgørelsen også hvert deres serviceselskab, ligesom begge koncerner herudover har et holdingselskab, som ejer af service- og driftsselskaberne

Der er således tale om to multi-forsyninger bestående af vandforsyning, fjernvarme og spildevand for begge koncerner og hertil affaldshåndtering i Varde Forsyningskoncern.

Indledningsvis var det Folketingets hensigt, at selskabsudskillelserne skulle være gennemført ved årsskiftet 2008/2009. Dette blev dog efterfølgende ændret til den 1. januar 2010. Varde Kommune etablerede Varde Forsyning A/S pr. 1. januar 2009. I Esbjerg Kommune foregik selskabsudskillelsen den 21. december 2009.

Begge forsyninger har siden etableringen haft politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer samt forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer og medarbejderrepræsentanter efter lovgivningens bestemmelser. Siden selskabsudskillelserne har begge forsyninger arbejdet på at skabe deres egne identiteter med egne værdier og egne strategier.

Vandsektorloven danner retningen
Alle vandforsyningsselskaber i Danmark er underlagt vandsektorloven. En del af denne lovgivning er lavet, så der sættes et loft over vandselskabernes priser. Disse udregnes individuelt for hvert vand- og spildevandsselskab. Tanken bag dette er, at vandselskaberne presses til at leverer samme ydelse billigere – til gavn for forbrugerne.

På et tidspunkt kommer ethvert selskab dog til at punkt, hvor det ikke længere er muligt at effektivisere tilstrækkeligt til at kunne efterkomme det stadigt faldende prisloft. Dette punkt kunne ses i horisonten hos Esbjerg Forsyning A/S og Varde Forsyning A/S.

Byrådene tænkte langsynet
I løbet af efteråret 2013 undersøgte man derfor i både Varde Kommune og Esbjerg Kommune fordele og ulemper ved en sammenlægning af forsyningsselskaberne. En økonomisk analyse pegede på, at der samlet kunne findes en årligt potentiel besparelse på kr. 17,1 mio. kr., svarende til omkostningsreduktion på 11,7% på de analyserede områder. På den baggrund besluttede de to byråd at igangsætte en forundersøgelse af en fusion mellem Varde Forsyning A/S og Esbjerg Forsyning A/S.

I løbet af processen blev medarbejdere involveret, så alle dele af selskaberne og deres aktiver blev gennemgået og klargjort til fusion.

I december 2014 godkendte byrådene en model der betød, at der blev dannet et fælles serviceselskab til håndtering af alle opgaver for de to forsyningskoncerner. Det betød, at de to gamle selskabers navne blev erstattet af det nye fælles navn ”DIN Forsyning A/S”, men at datterselskaberne ikke blev fusioneret.

2. marts 2015 blev fusionen en realitet og DIN Forsyning blev skabt.
 

Fuld fusion og ensretning
I 2016 igangsatte ejerkommunerne en analyse af mulighederne for at gennemføre en fuld fusion mellem Holding- og driftsselskaberne i de to forsyningskoncerner. Det ville gøre selskabsstrukturen mere simpel, gøre det lettere at udnytte de tekniske muligheder på tværs af kommunegrænserne, men også i forhold til løsning af driftsopgaverne i organisationen, hvor synergier, ensretning og driftsoptimering vil kunne give endnu bedre løsninger.

Fusionen blev endeligt gennemført den 18. december 2017 med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2017.

En af præmisserne for fusionen var, at priserne som udgangspunkt skulle ensrettes allerede fra 2018. Dog ville der på områder med stor forskel være tale om en overgangsperiode på 5 år. Reelt har dette betydet, at priserne på vand- og spildevand er ensrettet fra 2018, mens varmepriserne gradvist ensrettes over de første fem år efter fusionen.

Ejerkommunerne har ved fusionen forpligtet sig til fremadrettet at udarbejde fælles planer og retningslinjer for de opgaver DIN Forsyning skal løse. Dette betyder, at vi fremadrettet vil kunne tilbyde kunderne en ensartet service på tværs af kommunegrænserne.


Kommunerne ejer stadig selskabet
Selvom DIN Forsyning er at aktieselskab, ejes det stadig af kommunerne.
DIN Forsyning Holding A/S ejes 100% af de to kommuner i forholdet:
34 % af Varde Kommune og 66 % af Esbjerg Kommune.

Service- og driftsselskabernes ejerforhold er afgjort af egenkapitalen på fusionstidspunktet – for serviceselskabet pr. 2. marts 2015 og driftsselskaberne pr. 18. december 2017.

Ejerandel - Service- og driftsselskaber:

DIN Forsyning Service: 60% (Esbjerg), 40% (Varde)

DIN Forsyning Vand: 85% (Esbjerg), 15% (Varde)

DIN Forsyning Varme: 61% (Esbjerg), 39% (Varde)

DIN Forsyning Spildevand: 59% (Esbjerg), 41% (Varde)

DIN Forsyning Affald: 0% (Esbjerg), 100% (Varde)


Til selskaberne er der indsat en bestyrelse til at varetage selskabets interesser. Bestyrelsessammensætningen er en blanding af politisk udpegede repræsentanter, medarbejderrepræsentanter og forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Vent venligst...
loading