DIN historie

Tankerne bag navnet

Der ligger stor signalværdi i en virksomheds navn. For at få et navn, der passede til vores organisation, valgte vi at få hjælp udefra.

Et reklamebureau gennemførte derfor i efteråret 2014 en analyse, hvor de snakkede med kunder og medarbejdere, og derudover fik alle vores medarbejdere mulighed for at komme med to ord, som de synes vores virksomhed burde stå for, samt mulighed for at foreslå et passende navn.

Navnet DIN Forsyning rummer i sin enkelthed lige præcis essensen i alt det, som vi laver. Vi skaber værdi for kunderne, og vi ER kundens forsyningsselskab.

Måden kunderne forbruger vand, varme og affald på, påvirker os – det er et fælles kredsløb, og derfor er det også DIN Forsyning.

DIN Forsyning viser, at mit forsyningsselskab er til for mig, hvilket i høj grad signalerer service.

En vigtig del af DIN Forsyning er også igennem oplysning, dialog og formidling at skabe ansvarlighed. Igennem os er vores kunder med til at agere miljømæssigt forsvarligt, og det personlige relationsskabende navn bidrager hertil igennem den personlige opfordring. Fx "Genanvend DIT affald", "DIT affald er penge værd" ect. På længere sigt kan der komme flere ydelser til end de nuværende, og igen vil det blot underbygge, at DIN Forsyning er min leverandør.

Der ligger også en dobbelttydighed i DIN Forsyning. Internt for medarbejderne er DIN Forsyning deres arbejdsplads og afspejler i høj grad, det de giver udtryk for: Kunderne er vigtige og skal opleve god service.

Historien om DIN Forsyning A/S

I 2008 besluttede et bredt flertal i Folketinget, at kommunerne skulle udskille vand- og spildevandsvirksomhederne fra kommunerne. Målet for selskabsudskillelsen var at adskille myndigheds- og driftsopgaverne, så myndighedsopgaven forblev i kommunen, mens drift og økonomi blev placeret i et selskab, der fungerer efter selskabslovens bestemmelser.

Kommunalbestyrelsen i Varde Kommune besluttede, at alle de aktiviteter, der tidligere blev løst af afdelingen Forsyning, blev overført til selskabsform, så både vandforsyning, varmeforsyning, kloak og spildevand samt affald blev udskilt som selvstændige aktieselskaber

For Esbjerg Kommunes vedkommende valgte kommunalbestyrelsen en model uden affaldshåndtering, men med vandforsyning, spildevandsrensning og fjernvarmeforsyning – svarende til de opgaver, der lå i afdelingen Forsyningsvirksomhederne. Affaldsområdet lå og ligger stadig i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Koncernerne havde fra selskabsgørelsen også hvert deres serviceselskab, ligesom begge koncerner herudover har et holdingselskab, som ejer af service- og driftsselskaberne

Der er således tale om to multi-forsyninger bestående af vandforsyning, fjernvarme og spildevand for begge koncerner og hertil affaldshåndtering i Varde Forsyningskoncern.

Indledningsvis var det Folketingets hensigt, at selskabsudskillelserne skulle være gennemført ved årsskiftet 2008/2009. Dette blev dog efterfølgende ændret til den 1. januar 2010. Varde Kommune etablerede Varde Forsyning A/S pr. 1. januar 2009. I Esbjerg Kommune foregik selskabsudskillelsen den 21. december 2009.

Begge forsyninger har siden etableringen haft politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer samt forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer og medarbejderrepræsentanter efter lovgivningens bestemmelser. Siden selskabsudskillelserne har begge forsyninger arbejdet på at skabe deres egne identiteter med egne værdier og egne strategier.

Vandsektorloven danner retningen
Alle vandforsyningsselskaber i Danmark er underlagt vandsektorloven. En del af denne lovgivning er lavet, så der sættes et loft over vandselskabernes priser. Disse udregnes individuelt for hvert vand- og spildevandsselskab. Tanken bag dette er, at vandselskaberne presses til at leverer samme ydelse billigere – til gavn for forbrugerne.

På et tidspunkt kommer ethvert selskab dog til at punkt, hvor det ikke længere er muligt at effektivisere tilstrækkeligt til at kunne efterkomme det stadigt faldende prisloft. Dette punkt kunne ses i horisonten hos Esbjerg Forsyning A/S og Varde Forsyning A/S.

Byrådene tænkte langsynet
I løbet af efteråret 2013 undersøgte man derfor i både Varde Kommune og Esbjerg Kommune fordele og ulemper ved en sammenlægning af forsyningsselskaberne. En økonomisk analyse pegede på, at der samlet kunne findes en årligt potentiel besparelse på kr. 17,1 mio. kr., svarende til omkostningsreduktion på 11,7% på de analyserede områder. På den baggrund besluttede de to byråd at igangsætte en forundersøgelse af en fusion mellem Varde Forsyning A/S og Esbjerg Forsyning A/S.

I løbet af processen blev medarbejdere involveret, så alle dele af selskaberne og deres aktiver blev gennemgået og klargjort til fusion.

I december 2014 godkendte byrådene en model der betød, at der blev dannet et fælles serviceselskab til håndtering af alle opgaver for de to forsyningskoncerner. Det betød, at de to gamle selskabers navne blev erstattet af det nye fælles navn ”DIN Forsyning A/S”, men at datterselskaberne ikke blev fusioneret.

2. marts 2015 blev fusionen en realitet og DIN Forsyning blev skabt.

Kommunerne ejer stadig selskabet
Selvom DIN Forsyning er at aktieselskab, ejes det stadig 100 % af kommunerne. I serviceselskabet ejes 40 % af Varde kommune, og 60 % ejes af Esbjerg Kommune. I driftsselskaberne ejer de respektive kommuner 100 %. Til hvert selskab er der indsat en bestyrelse til at varetage selskabets interesser. Bestyrelsessammensætningen er en blanding af politisk udpegede repræsentanter, medarbejderrepræsentanter og forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Næste skridt er fuld fusion
Omkring ét år efter fusionen vidste det sig, at det var svært at få sikret en ensartethed hos DIN Forsyning, når der var ni selskaber med tre bestyrelser med egne retningslinjer og strategier.

Derfor besluttede Varde Kommune og Esbjerg Kommune at de var parat til at tage skridtet videre og undersøge, om der er grobund for også at gennemføre en fusion af Holding- og driftsselskaberne Varde og Esbjerg Forsyningskoncerner med udgangen af 2017. Målet er at et fuldt fusioneret selskab vil kunne høste flere synergier af sammenlægningen end bare et fusioneret serviceselskab.

Grundig fusions-analyse 
Før der træffes beslutning om gennemførelse af yderligere fusion, skal en række områder og problemstillinger analyseres grundigt. Det gælder blandet andet på takstområdet, hvor der i dag er forskellige priser på forsyningsarterne i de to kommuner. Endvidere skal værdier og investeringsbehov kortlægges, og fusionens betydning på myndighedsroller, bestyrelsesarbejdet samt administration og økonomi undersøges.

Det vurderes, at en fuld fusion af alle selskaber i en kommende fælles koncern vil skabe de optimale rammer for synergi, ensretning og udnyttelse af ressourcer. Det vil give mulighed for at træffe beslutninger ud fra en helhed, og eksempelvis betyde at det ikke er kommunegrænser, der afgør, hvor spildevand ledes til, frem for at vælge det renseanlæg, der giver mest mening.

Det forventes, at byrådene i Esbjerg og Varde i foråret 2017 kan træffe endelig beslutning om eventuel gennemførelse af fuld fusion af selskaberne i forsyningskoncernerne. Selve fusionen forventes gennemført i december 2017 med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2017.

Del siden:
Vent venligst...