Separatkloakering

Fælleskloakerede områder i både Varde og Esbjerg kommuner omlægges til separatkloak i overensstemmelse med spildevandsplanerne for de to kommuner. Du finder flere oplysninger om planerne her. Nedenfor kan du læse mere om separatkloakering generelt.


Der er flere fordele ved omlægning af kloakken fra fælleskloak til separatkloak. Og kloaknettet bør under alle omstændigheder udvides som tilpasning til klimaændringerne – den kraftige regn sætter systemet under pres! For de fælleskloakerede systemer betyder det, at mange af ledningerne er/vil blive for små. Dermed kan ledningerne ikke føre vandet væk hurtigt nok, og det kan resultere i ledningsbrud, oversvømmelser, opstuvning i kældre og overløb til vandløb. Løsningen er at anlægge større ledninger for at klare de større vandmængder, og ved separatkloakering adskilles spildevand fra regnvand som en del af denne tilpasning.

Ved separatkloakering minimeres risikoen for

Ved separatkloakering minimeres risikoen for:

  • Forurening af vandløb og søer pga. overløb fra bygværker og renseanlæg med opblandet regn- og spildevand.
  • Spildevand i kældre og på grunde – det er regnvandsmængden der presser sig retur i kloaksystemet. Ved adskillelse af regn- og spildevand er der ingen forbindelse mellem systemerne så spildevand bør løbe uhindret til behandling på renseanlæggene*.
  • Oversvømmelse af veje – ved udvidelse af ledningsnettet med ”plads” til de øgede nedbørsmængder minimeres oversvømmelser af veje m.v. under kraftig regn.
  • Rotter i kloakken – nye ledninger mindsker mulighederne for rotters tilstedeværelse.
  • Kontakt mellem mennesker og spildevand – ingen overløb, ingen opstuvning i kældre/på grunde og veje – spildevandet holdes i lukket system fra kilde til renseanlæg og dermed nedsættes den sundhedsfare, der er forbundet med oversvømmelser af opblandet regn- og spildevand.

* Det anbefales dog stadig at man sikrer sine kloakinstallationer mod opstuvninger

Andre fordele ved separatkloakering er bl.a.:

  • Regnvand holdes ”lokalt” – det bliver udledt til nærliggende vandløb via rekreativt anlagte bassiner som kan nydes samtidig med det er funktionelle anlæg.
  • Renseanlæg kan fungere optimalt da de ikke pludselig ”gennemskylles” af store regnvandsmængder.
  • Mange små/mindre renseanlæg nedlægges og omdannes til pumpestationer der pumper spildevand videre til behandling på de større renseanlæg. Ved separatkloakering skal disse pumpestationer kun pumpe spildevand – som er en kendt størrelse. Dermed kan investeringer og drift optimeres fordi der ikke skal tages hensyn til uregelmæssig og stigende nedbørsmængde.

Læs mere i vores foldere

Hhv. Esbjerg og Varde Kommuner er myndighed og dermed dem der påbyder separering af spilde- og regnvand udført af borgere og erhverv på privat grund. Lovgivningen er den samme – men der er forskellige procedurer og tidsfrister for borgere/erhvervs udførelse af kloakseparering i de to kommuner. Se mere herom i folderne herunder

Del siden:
Vent venligst...