Priser for Din Forsyning Spildevand A/S

Nedenfor finder du priserne for spildevand i 2020.

Forbrugspriser

Vandafledningsbidrag for ejendom med vandmåler

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Vandafledningsbidrag pr. m³

24,00

30,00

Ejendomme tilsluttet vakuumanlæg pr. målt m³

7,14

8,93

Reduktion for leveret el til husstandspumpestationer pr. m³

-1,18

-1,48

Fast bidrag

626,00

782,50

 

Vandafledningsbidrag for ejendom uden vandmåler

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

For boliger uden vandmåler fastsættes vandafledningsbidraget på basis af et skønnet forbrug

Parcelhuse 170 m³

4.080,00

5.100,00

Sommerhuse 70 m³

1.680,00

2.100,00

Fast bidrag

626,00

782,50

 

Tømning af bundfældningstank

Samletanke og Trixtanke

Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms

Bundfældning under 3 m³

332,00

415,00

Bundfældning herefter pr. m³

110,00

137,50

Bundfældning – ekstra

730,00

912,50

Samletanke under 3 m³*

560,00

700,00

Samletanke herefter pr. m³*

120,00

150,00

Forgæves kørsel

360,00

450,00

*Gælder kun kunder i Esbjerg Kommune

Tilslutning samt afbrydelse

Tilslutning

Bolig

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Enhedsbidrag/standardbidrag for en bolig

51.900,00

64.875,00

Enhedsbidrag kun spildevand for én bolig
(60% af standardbidrag)

31.140,00

38.925,00

Privat tilslutning til spildevandsselskabets kloak

6.600,00

8.250,00

 

Erhverv

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Enhedsbidrag/standardbidrag for en erhvervsvirksomhed udgør pr. påbegyndt 800 m2 grundareal

51.900,00

64.875,00

Enhedsbidrag kun spildevand for en erhvervsvirksomhed udgør 60% pr. påbegyndt 800m² grundareal

31.140,00

38.925,00

 

  • For bolig- og erhvervsejendomme i det åbne land gælder særlige vilkår. DIN Forsyning kan oplyse vilkårene for tilslutning.
  • For ejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand, er tilslutningsbidraget 60 % af standardtilslutningsbidraget.

Priserne er fastsat efter reglerne i Betalingsvedtægt for Din Forsyning Spildevand A/S opdateret d. 18.11.2018.

Afbrydelse

Hvis et områdes funktion ændres, afholder bygherren omkostningerne til lukning af stik eller etablering af nye/ekstra stik.

Ubenyttede kloakstik skal lukkes/afproppes ved hovedledningen af hensyn til udvandring af rotter.

DIN Forsyning fører tilsyn med og godkender korrekt udførelse af arbejdet. Bygherre afholder de faktiske omkostninger.

Øvrige ydelser og gebyrer - spildevand

Modtagelse og behandling af spildevand/slam på renseanlæggene

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Fedt*

0,00

0,00

Tynd slam <3% pr. m³ (septisk slam)

75,00

93,75

Tyk slam >= 3% pr. m³

250,00

312,50

Spildevand fra samletanke pr. m³

10,00

12,50

Spulevand

0,00

0,00

Andet slam

Kontakt os for pris

 

 

 

Mindste opkrævning pr. aflevering (fedt og spulevand)

75,00

93,75

Ekstraordinær åbningstid på anlæg, pr. leverance

1.000,00

1.250,00

 

 

 

*Kun fedt som ikke kræver hygiejnisering inden slutanbringelse på landbrugsjord.

**Det kan oplyses ved henvendelse, hvilke renseanlæg, der modtager ovenstående.

 

3.4     Kommunalt vejbidrag

Der opkræves et vejbidrag på 6% af de relaterede anlægsinvesteringer. Beløbet opkræves aconto og reguleres, når de faktiske investeringsomkostninger kendes i forbindelse med årsregnskabet.

 

3.5     Særbidrag

Særbidrag betales af virksomheder, der afleder særligt forurenet spildevand til spildevandsforsyningen. Særbidraget er de ekstra omkostninger, der er forbundet med rensning af dette særligt forurenede spildevand.

DIN Forsyning Spildevand A/S opkræver særbidraget i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand. Spildevandet regnes for særligt forurenet spildevand, hvis en eller flere af nedenstående grænseværdier overskrides og særbidraget beregnes for den mængde, der overskrider grænseværdierne.

  • 1600 mg/l COD
  • 100 mg/l total-kvælstof
  • 15 mg/l total-fosfor

Enhedspriserne herunder er gældende for 2019, men kan bruges som vejledende priser for det kommende år, forudsat at der ikke er mærkbare ændringer for omkostninger og grænseværdier.

 

Enhedspris kr./kg

 

COD

N

P

Drift

Kr./kg

1,35

1,12

30,90

Afskrivninger

Kr./kg

0,12

0,84

2,65

I alt

Kr./kg

1,46

1,97

33,55

I forbindelse med den endelige årsopgørelse vil DIN Forsyning Spildevand A/S fremsende oplysninger om opgørelsen i henhold til bekendtgørelsens § 4.

DIN Forsyning Spildevand A/S vil i løbet af året opkræve aconto rater på baggrund af sidste års opkrævet særbidrag hos den enkelte virksomhed.

 

3.6     Trappemodel

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Trin 1 - 0-500 m³

24,00

30,00

Trin 2 - 501 - 20.000 m³

19,20

24,00

Trin 3 - over 20.001 m³

9,60

12,00

Bekendtgørelse nr. 1327 af 12/10/2014 (”Trappemodellen”) giver rabat til erhvervsvirksomheder, der er tilmeldt og berettiget til at blive afregnet efter trappemodellen.

Øvrige ydelser og gebyrer - generelt

Gebyrer vedr. indberetning af måleraflæsninger

Kr. inkl. moms

Indberetning af måleraflæsninger via hjemmesiden

Gratis

Indberetning af måleraflæsninger via aflæsningskort

Almindelig porto

Aflæsningsgebyr - måleraflæsning af målerkontrollør ifølge aftale

300,00

Aflæsningsgebyr - måleraflæsning af målerkontrollør ved manglende indberetning af aflæsninger eller manglende indsendelse af selvaflæsningskort

300,00

Gebyr for skønnet aflæsning 1 år i træk - pålægges installationer, hvor vi ikke har modtaget aflæsninger 1 år.

Gebyr for indhentning af måleraflæsning via Fogedretten inkl. låsesmed i tilfælde, hvor målerkontrollør nægtes adgang

300,00

Efter regning

 

Gebyrer ved manglende betaling

Kr. momsfri

Rykkergebyr på hver rykkerskrivelse

100,00

Ved for sen indbetaling tilskrives renter med

8% p.a.

Restancebesøg/Lukkebesøg af Varme, Vand og Spildevand
Heri inkluderet genoplukning inden for normal arbejdstid, når hele restancen er betalt.

950,00

Restancebesøg/Lukkebesøg af Varme, Vand og Spildevand
Heri inkluderet genoplukning uden for normal arbejdstid, når hele restancen er betalt.

1.900,00

Gebyr for oprettelse af Betalingsaftale

 150,00

Gebyr ved fogedsag inkl. låsesmed 

Sikring af vandinstallation, hvor kunden uden tilladelse selv har genåbnet forsyningsarten efter lukkebesøg

Efter regning

Efter regning

Kompensationsbeløb for erhvervsdrivende

310,00

 

Øvrige gebyrer

 Kr. inkl. moms

Ekstraordinær afregning - Slutafregning af en installation

 150,00

Administrationsgebyr i forbindelse med flytteopgørelse

150,00

Minimumsbeløb/bagatelgrænse
Vi opkræver eller udbetaler ikke beløb under bagatelgrænsen på en opgørelse. På aconto rater overføres beløbet til næste opgørelse.

25,00

Faktureringsgebyr pr. faktura - Fakturaer tilmeldt Betalingsservice er fritaget

35,00

Ekspeditionsgebyr for fremsendelse af fakturakopi

35,00

 

Rykkerprocedure

DIN Forsynings betalingsbetingelser er: Løbende måned + 1 dag.

Er fakturaen ikke betalt på forfaldsdagen, indgår restancen i vores almindelige rykkerprocedure:

  • Rykker 1 sendes senest 12 dage efter forfaldsdato. Her tillægges renter samt rykkergebyr.
  • Rykker 2 sendes efter yderligere 15 dage. Denne indeholder lukkevarsel samt tidspunkt for lukning. Renter og rykkergebyr tillægges også denne rykker.
  • Senest 18 dage efter forfaldsdatoen på Rykker 2, vil der blive lukket for forsyningsarten uden yderligere varsel. Der vil blive tillagt et lukkegebyr.
  • Efter lukning af en forsyningsart kan restancen overgives til SKAT for inddrivelse.

Er lukningen iværksat, tillægges lukkegebyr. Der vil først blive genåbnet for forsyningsarten, når hele restancen inkl. Lukkegebyret er betalt.

 

Renter

Ved for sen betaling vil der blive beregnet renter iflg. renteloven. Renten tilskrives hver måned, regnet fra forfaldsdato. Renten påføres næste faktura.

 

Betalingsaftale

Det er muligt at indgå en betalingsaftale hos os. Dog skal aftalen være indgået, inden restancelukningen er iværksat.

Vent venligst...