Priser for Din Forsyning Spildevand A/S

Nedenfor finder du priserne for spildevand i 2018.

Forbrugspriser

Vandafledningsbidrag for ejendomme med vandmålere

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Trin 1 - 0-500 m³

25,19

31,49

Trin 2 - 501 - 20.000 m³

20,15

25,19

Trin 3 - over 20.001 m³

10,08

12,60

Ejendomme tilsluttet vakuumanlæg pr. målt m³

7,56

9,45

Reduktion for leveret el til husstandspumpestationer pr. m³

-1,16

-1,45

Fast bidrag

600,00

750,00

 

Vandafledningsbidrag for ejendomme uden vandmålere

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

For boliger uden vandmåler fastsættes vandafledningsbidraget på basis af et skønnet forbrug

Parcelhuse 170 m³

4.282,30

5.352,88

Sommerhuse 70 m³

1.763,30

2.204,13

Fast bidrag

600,00

750,00

 

Tømning af bundfældningstank

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Bundfældning under 3 m³

332,00 415,00

Bundfældning herefter pr. m³

110,00

137,50

Bundfældning – ekstra

730,00

912,50

Samletanke under 3 m³*

560,00

700,00

Samletanke herefter pr. m³*

120,00

150,00

Forgæves kørsel

360,00

450,00

*Gælder kun kunder i Esbjerg Kommune

 

 

Tilslutning samt afbrydelse

Tilslutning

Bolig

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Enhedsbidrag/standardbidrag for en bolig

50.038,00

62.547,50

Enhedsbidrag kun spildevand for én bolig
(60% af standardbidrag)

30.023,00

37.528,75

Privat tilslutning til spildevandsselskabets kloak

6.318,00

7.897,50

 

Erhverv

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Enhedsbidrag/standardbidrag for en erhvervsvirksomhed udgør pr. påbegyndt 800 m² grundareal

50.038,00

62.547,50

Enhedsbidrag kun spildevand for en erhvervsvirksomhed udgør 60% pr. påbegyndt 800m² grundareal

30.023,00

37.528,75

 

- For bolig- og erhvervsejendomme i det åbne land gælder særlige vilkår. DIN Forsyning kan oplyse vilkårene for tilslutning.

- For ejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand, er tilslutningsbidraget 60 % af standardtilslutningsbidraget.

Priserne er fastsat efter reglerne i ”Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S og Varde Kloak og Spildevand A/S” gældende fra januar 2017.

Afbrydelse

Hvis et områdes funktion ændres, bæres omkostningerne til lukning af stik eller etablering af nye/ekstra, af bygherren.

Ubenyttede kloakstik skal lukkes/afproppes ved hovedledningen af hensyn til udvandring af rotter.
DIN Forsyning fører tilsyn med og godkender korrekt udførelse af arbejdet. Bygherre afholder de faktiske omkostninger.

 

Øvrige ydelser og gebyrer - spildevand

 

Modtagelse og behandling af spildevand/slam på renseanlæggene

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Fedt * 0,00 0,00

Tynd slam <3% pr. m³ (septisk slam)

66,00

82,50

Tyk slam >= 3% pr. m³

223,00

278,75

Spildevand fra samletanke pr. m³

8,00

10,00

Spulevand

0,00

0,00

Andet slam

Kontakt os for pris

Mindste opkrævning pr. aflevering (Fedt og spulevand undtaget)

63,00

78,75

Ekstraordinær åbningstid på anlæg, pr. leverance

947,00

1.183,75

*Kun fedt som ikke kræver hygiejnisering inden slutanbringelse på landbrugsjord.
**Det kan oplyses ved henvendelse hvilke renseanlæg, der modtager ovenstående.

Kommunalt vejbidrag

Der opkræves et vejbidrag på 6% af de relaterede anlægsinvesteringer. Beløbet opkræves aconto og reguleres når de faktiske investeringsomkostninger kendes i forbindelse med årsregnskabet.

 

Særbidrag

Særbidrag betales såfremt der afledes særligt forurenet spildevand, der giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af spildevandsanlæg.

DIN Forsyning A/S opkræver særbidraget i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand.

DIN Forsyning A/S vil i løbet af året fremsende acontoopkrævninger på baggrund af den enkelte ejendoms afledning af særligt forurenet spildevand. Enhedsprisen for COD, N og P angiver summen af enhedspris til driftsudgifter og afskrivninger som opgjort i regnskabet for 2016.

I forbindelse med den endelige årsopgørelse/slutopkrævning vil DIN Forsyning A/S fremsende oplysninger om vor opgørelse i henhold til bekendtgørelsens § 4.

 

Øvrige ydelser og gebyrer - generelt

Gebyrer vedr. indberetning af måleraflæsninger

Kr. inkl. moms

Indberetning af måleraflæsninger via hjemmesiden

Gratis

Indberetning af måleraflæsninger via aflæsningskort

Almindelig porto

Aflæsningsgebyr
Ved måleraflæsning af målerkontrollør ifølge aftale

300,00

Aflæsningsgebyr
Ved måleraflæsning af målerkontrollør ved manglende indberetning af aflæsninger eller manglende indsendelse af selvaflæsningskort

300,00

 

Gebyr for skønnet aflæsning 1 år i træk
Pålægges installationer, hvor vi ikke har modtaget aflæsninger 1 år.

300,00

 

Gebyrer ved manglende betaling

Kr. inkl. moms

Der pålægges rykkergebyrer på hver rykkerskrivelse

100,00

Ved for sen indbetaling tilskrives renter

8% p.a.

Restancebesøg/Lukkebesøg af Varme, Vand og Spildevand
Heri inkluderet genoplukning inden for normal arbejdstid, når hele restancen er betalt.

950,00

Restancebesøg/Lukkebesøg af Varme, Vand og Spildevand
Heri inkluderet genoplukning uden for normal arbejdstid, når hele restancen er betalt.

1.900,00

Gebyr for oprettelse af betalingsaftale

 150,00

Gebyr for besøg af låsesmed ved fogedsag

Efter regning

Sikring af vandinstallation hvor kunden uden tilladelse selv har åbnet efter lukkebesøg

Efter regning

Kompensationsbeløb for erhvervsdrivende

310,00

 

Øvrige gebyrer

Kr. inkl. moms

Ekstraordinær afregning
Endelig afregning af en installation

 150,00

Administrativt gebyr i forbindelse med flytteopgørelse

150,00

Minimumsbeløb/bagatelgrænse
Vi opkræver eller udbetaler ikke beløb under bagatelgrænsen på en opgørelse. På acontorater overføres beløbet til næste opgørelse.

25,00

Faktureringsgebyr pr. faktura
Fakturaer tilmeldt Betalingsservice er fritaget

  35,00

Ekspeditionsgebyr for fremsendelse af fakturakopi

35,00

 

Samlet prisblad til download

Del siden:
Vent venligst...