Priser for spildevand

Priser for Esbjerg Spildevand A/S 2017

Forbrugspriser


 

Vandafledningsbidrag for ejendomme med vandmålere

 

Kr. ekskl. moms
 og statsafgift

Kr. inkl. moms
 og statsafgift*

Trin 1 - 0-500 m3

23,46

29,33

Trin 2 - 501 - 20.000 m3

18,77

23,46

Trin 3 - over 20.001 m3

9,38

11,73

Fast bidrag

592,00

740,00

 

Vandafledningsbidrag for ejendomme uden vandmålere

For boliger uden vandmåler fastsættes vandafledningsbidraget på basis af et skønnet forbrug

 

Kr. ekskl. moms
 og statsafgift

Kr. inkl. moms
 og statsafgift*

Parcelhuse 170 m3

4.580,20

5.725,25

Sommerhuse 70 m3

2.234,20

2.792,75

 

Tømning af bundfældningstank


 

Samletanke og Trixtanke

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Bundfældning under 3 m3

332,00

415,00

Bundfældning over 3 m3

490,00

612,50

Bundfældning – ekstra

730,00

912,50

Samletanke under 3 m3

560,00

700,00

Samletanke over 3 m3

910,00

1137,50

Forgæves kørsel

360,00

450,00

 

Modtagelse og behandling af spildevand/slam på rensningsanlæggene


 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Fedt *

0,00

0,00

Tynd slam <3% (septisk slam)

66,00

82,50

Tyk slam >= 3%

223,00

278,75

Spildevand fra samletanke

8,00

10,00

Spulevand

0,00

0,00

Andet slam

Kontakt os for pris 

Mindste opkrævning pr. aflevering (Fedt og spulevand undtaget)

63,00

78,75

Ekstraordinær åbningstid på anlæg, pr. leverance

947,00

1.183,75

*Kun fedt som ikke kræver hygiejnisering inden slutanbringelse på landbrugsjord.

 

Særbidrag


Særbidrag betales såfremt der afledes særligt forurenet spildevand, der giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af spildevandsanlæg.

DIN Forsyning A/S opkræver særbidraget i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand.

DIN Forsyning A/S vil i løbet af året fremsende aconto-opkrævninger på baggrund af den enkelte ejendoms afledning af særligt forurenet spildevand. Enhedsprisen for COD, N og P angiver summen af enhedspris til driftsudgifter og afskrivninger som opgjort i regnskabet for 2015.

I forbindelse med den endelige årsopgørelse/slutopkrævning vil DIN Forsyning A/S fremsende oplysninger om vor opgørelse i henhold til bekendtgørelsens § 4.

 

Tilslutning


 

Bolig

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Enhedsbidrag/standard bidrag for en bolig

49.100,00

61.375,00

Enhedsbidrag kun spildevand for én bolig
(60% af standardbidrag)

29.460,00

36.825,00

Privat tilslutning til spildevandsselskabets kloak

6.200,00

7.750,00

Erhverv

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Enhedsbidrag/standardbidrag for en erhvervsvirksomhed udgør pr. påbegyndt 800 m2 grundareal

49.100,00

61.375,00

Enhedsbidrag kun spildevand for en erhvervsvirksomhed udgør 60% pr. påbegyndt 800m2 grundareal

29.460,00

36.825,00

 

Priser for Varde Kloak og Spildevand A/S 2017

Forbrugspriser


 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

SPILDEVAND

   

Pr. målt m³ vandforbrug op til 500 m3*

25,76

32,20

Pr. målt m³ vandforbrug fra 500 m3 til 20.000 m3*

21,64

27,05

Pr. målt m3 vandforbrug over 20.000 m3*

13,40

16,75

Pr. målt m3 vandforbrug for ejendomme tilsluttet vakuumanlæg.

7,57

9,46

Reduktion for leveret el til hustandspumpestation pr. m3.

-1,00

-1,25

     

Fast pris pr. stikledning

   

Fast vandafledningsbidrag pr. stikledning pr. år.
(Der opkræves ikke bidrag for regnvandsstikledn.)


496,11


620,14

*Der ydes rabat til erhvervsvirksomheder omfattet af trappemodellen.

- For boliger uden vandmåler fastsættes vandafledningsbidraget på basis af et skønnet forbrug på 170 m3 om året for helårsboliger og 70 m3 om året for sommerhuse .
- Vand, der medgår i en erhvervsejendoms primære produktion, kan fritages for vandafledningsbidrag.

 

Tømning af bundfældningstank


Samletanke og Trixtanke

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Tømning

   

Tømning af bundfældningstank inkl. behandlingsafgift (max. 3 m3).

521,34

651,68

Tømning over 3 m3, pr. m3.

148,41

185,51

Ekstraordinær tømning bundfældningstank.

937,78

1.172,22

Forgæves kørsel, 1. gang (inden for rute).

320,00

400,00

Forgæves kørsel, 2. gang (inden for ruten).

320,00

400,00

 

   

Bidrag

   

Samletank for spildevand: Bidrag pr. m3

24,26

30,33

Modtagelse og behandling af septisk slam o. lignende pr. m3

294,20

367,75

 

Kommunalt vejbidrag


Der opkræves et vejbidrag på 6% af de relaterede anlægsinvesteringer. Beløbet opkræves aconto og reguleres når de faktiske investeringsomkostninger kendes i forbindelse med årsregnskabet.

 

Særbidrag

Alle ejendomme, der afleder særligt forurenet spildevand, skal betale særbidrag, såfremt afledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af Varde Kloak og Spildevand A/S’ spildevandsanlæg.

DIN Forsyning opkræver særbidraget i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand.

DIN Forsyning vil i løbet af året fremsende aconto-opkrævninger på baggrund af den enkelte ejendoms afledning af særligt forurenet spildevand. Enhedsprisen for COD, N og P angiver summen af enhedspris til driftsudgifter og afskrivninger som opgjort i regnskabet for 2015.

I forbindelse med den endelige årsopgørelse/slutopkrævning vil DIN Forsyning fremsende oplysninger om vor opgørelse i henhold til bekendtgørelsens § 4.

 

Tilslutning


Bolig

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Tilslutningsbidrag for en boligenhed, inkl. stikledning til skel.

49.100,00

61.375,00

Erhverv i byzone

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Tilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800 m3 grundareal, inkl. stikledning til skel.

49.100,00

61.375,00

- For bolig- og erhvervsejendomme i det åbne land gælder særlige vilkår. DIN Forsyning kan oplyse vilkårene for tilslutning.
- For ejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand, er tilslutningsbidraget 60 % af standardtilslutningsbidraget.

Priserne er fastsat efter reglerne i ”Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S og Varde Kloak og Spildevand A/S” gældende fra januar 2017.

 

Afbrydelse


Hvis et områdes funktion ændres, bæres omkostningerne til lukning af stik eller etablering af nye/ekstra, af bygherren.

Ubenyttede kloakstik skal lukkes/afproppes ved hovedledningen af hensyn til udvandring af rotter.
DIN Forsyning fører tilsyn med og godkender korrekt udførelse af arbejdet. Bygherre afholder de faktiske omkostninger.

Øvrige ydelser og gebyrer - generelt

Gebyrer vedr. indberetning af måleraflæsninger

Kr. inkl. moms

Indberetning af måleraflæsninger via hjemmesiden

Gratis

Indberetning af måleraflæsninger via aflæsningskort

Almindelig porto

Aflæsningsgebyr
Ved måleraflæsning af målerkontrollør ifølge aftale

300,00

Aflæsningsgebyr
Ved måleraflæsning af målerkontrollør ved manglende indberetning af aflæsninger eller manglende indsendelse af selvaflæsningskort

300,00

 

Gebyr for skønnet aflæsning 1 år i træk
Pålægges installationer, hvor vi ikke har modtaget aflæsninger 1 år.

300,00

 

Gebyrer ved manglende betaling

Kr. inkl. moms

Der pålægges rykkergebyrer på hver rykkerskrivelse

100,00

Ved for sen indbetaling tilskrives renter

8% p.a.

Restancebesøg/Lukkebesøg af Varme, Vand og Spildevand
Heri inkluderet genoplukning inden for normal arbejdstid, når hele restancen er betalt.

950,00

Restancebesøg/Lukkebesøg af Varme, Vand og Spildevand
Heri inkluderet genoplukning uden for normal arbejdstid, når hele restancen er betalt.

1.900,00

Gebyr for oprettelse af betalingsaftale

 150,00

Gebyr for besøg af låsesmed ved fogedsag

Efter regning

Sikring af vandinstallation hvor kunden uden tilladelse selv har åbnet efter lukkebesøg

Efter regning

Kompensationsbeløb for erhvervsdrivende

310,00

 

Øvrige gebyrer

Kr. inkl. moms

Ekstraordinær afregning
Endelig afregning af en installation

 150,00

Administrativt gebyr i forbindelse med flytteopgørelse

150,00

Minimumsbeløb/bagatelgrænse
Vi opkræver eller udbetaler ikke beløb under bagatelgrænsen på en opgørelse. På acontorater overføres beløbet til næste opgørelse.

25,00

Faktureringsgebyr pr. faktura
Fakturaer tilmeldt Betalingsservice er fritaget

  35,00

Ekspeditionsgebyr for fremsendelse af fakturakopi

35,00

 

Samlet prisblad til download

Del siden:
Vent venligst...