26-02-2020

Motivationstarif udløser rabat til 8300 varmekunder

I disse dage sender DIN Forsyning årsopgørelsen for 2019 ud til ca. 26.300 varmekunder.
Knap en tredjedel kan glæde sig over rabat på varmeregningen pga. af Motivationstariffen - og deres egen indsats. Tariffen honorerer nemlig de kunder, der udnytter fjernvarmen tilpas effektivt. Den individuelt-beregnede rabat er på op mod 1.000 kr. for langt de fleste modtagere. 

Motivationstariffen afhænger af den enkelte varmekundes gns. returtemperatur, der fjernaflæses på deres varmemåler. Tallet er med til at fortælle om, hvor godt vores fælles fjernvarmesystem bliver udnyttet. Her spiller det en stor rolle, hvor godt kundernes varmeanlæg fungerer.

I 2018 lå kundernes samlede returtemperatur på 39,3°C. Den er faldet med 1,7 til 37,6°C i 2019.

En mere fair varmeregning
- Det er en glædelig udvikling. Varmekunderne er på kort tid blevet meget mere opmærksomme på, hvordan deres fjernvarmeanlæg kører i dagligdagen, og at de selv har indflydelse på at sikre sig den lavest mulige varmeregning, siger Anders Linde, bestyrelsesformand for DIN Forsyning.

Hvis kunden udnytter fjernvarmesystemet dårligt, medfører tariffen omvendt risiko for en merudgift. Det mærker ca. fem procent af varmekunderne på varmeregningen for 2019 – med en individuel beregnet udgift på op mod 2.000 kr. for langt de fleste.

- Motivationstariffen skal bl.a. sikre en mere fair varmeafregning, så de, der udnytter fjernvarmen effektivt, bliver tilgodeset. Fordelingen mellem kunderne, der får rabat eller en merudgift for 2019, viser, at det er de få, der så at sige ødelægger det for de mange.
Jeg håber, at kunder, der står med merudgiften, motiveres til at tjekke deres varmeanlæg - for deres egen og vores fælles fjernvarmesystems skyld, fortæller Anders Linde.

Faldende CO2, omkostninger og varmetab 
Et samlet fald på 1,7 grader i returtemperatur fra 2018 til 2019 lyder måske ikke af meget.

- Men en tommelfingerregel er, at for hver grad den samlede returtemperatur falder, sparer DIN Forsyning en mio. kr. i omkostninger bl.a. på grund af mindre varmetab i ledningsnettet.
En besparelse der i sidste ende påvirker varmeprisen til gavn for kunderne, siger Anders Linde.

Klimaet vinder også på en øget udnyttelse af varmesystemet, bl.a. på grund af en bedre virkningsgrad på nogle at de varmeproducerende enheder i vores system. Det betyder, at CO2-udledningen til at producere fjernvarmen bliver reduceret.

Læs mere om Motivationstariffen.


Rabat/ merudgift-intervaller 2019 - kundens gns. returtemperatur:

1) Under 31˚C: kunder får rabat --> Berører ca. 8300 kunder
2) Over 45˚C: kunder får en merudgift --> Berører ca. 1300 kunder
3) Temperatur fra 31 - 45˚C: mærker ikke tariffen --> Berører ca. 16.600 kunder


DIN Forsyning - udvikling i varmekundernes samlede returtemperatur:

 

Vent venligst...