02-05-2019

Fremtidig vandforsyning af Varde og omegn ser lovende ud

De nuværende boringer, der leverer grundvand til Lerpøt Vandværk – og dermed forsyner Varde og omegn med drikkevand – har gennem en lang årrække været udfordret af miljøfremmede stoffer. Hos DIN Forsyning arbejder vi derfor på at finde områder med mulighed for etablering af et nyt kildefelt, og det ser lovende ud.

Grundet miljøfremmede stoffer i grundvandet har vi hos DIN Forsyning siden 2017 arbejdet på at finde områder med mulighed for etablering af et nyt kildefelt, som skal danne basis for den fremtidige vandforsyning af Varde og omegn. I 2017 og 2018 er der øst for Vittarp blevet etableret to undersøgelsesboringer, og foreløbigt tyder alt godt.

Det ser lovende ud
Øst for Vittarp er der i 2017 og 2018 etableret to undersøgelsesboringer for at afklare, hvorvidt der i området findes et grundvandsmagasin med vand af både tilfredsstillende kvalitet og kvantitet.

-De foreløbige undersøgelser ser lovende ud, og prøvepumpninger samt analyser har vist grundvand med gode kvalitative og kvantitative egenskaber, udtaler Anders Linde, bestyrelsesformand for DIN Forsyning.

I starten af 2019 afsluttede vi hos DIN Forsyning supplerende undersøgelser, hvilke skal danne grundlag for ansøgningen til Varde Kommune om etablering af yderligere boringer og i sidste ende en ansøgning om indvinding af vand til drikkevandsformål, som forventes indsendt medio 2019.

-Vi håber, at det vil munde ud i etablering af omkring ti boringer mere og en indvindingstilladelse. Det er dog først, når tilladelsen er givet, at vi i bestyrelsen for DIN Forsyning vil tage en endelig investeringsbeslutning, understreger Anders Linde.

Hos DIN Forsyning har vi herudover anmodet Byrådet i Varde Kommune om en udtalelse angående villighed til ekspropriation i forbindelse med etablering af dette kildefelt, hvis der mod forventning ikke kan opnås en frivillig aftale.

-En positiv udtalelse vil være helt i tråd med praksis i andre kommuner og gøre det nemmere at gennemføre projektet, og projektrisikoen vil være formindsket, fortsætter Anders Linde.

Skal danne basis for den fremtidige vandforsyning
Målet er, at der inden for en radius på 10 km fra Varde etableres et nyt kildefelt, der kan danne basis for den fremtidige vandforsyning i Varde og omegn. Det forventes, at der i den forbindelse skal etableres et nyt vandværk og de nødvendige ledningsarbejder. Et nyt kildefelt er dog ikke nok i sig selv. Der skal udarbejdes en strategi for fremtidig beskyttelse af drikkevandsressourcen.

-Det er vigtigt, at vi også kigger fremad, for hvad kan – og skal – vi gøre for at sikre grundvandressourcen fremadrettet? Hvad er prisen og hvilke risici er der i forbindelse med dette? Det arbejder vi sideløbende på at få afklaret, afslutter Anders Linde.

Mobil borerig under etablering af de to undersøgelsesboringer ved Vittarp (Foto: DIN Forsyning)

Del siden:
Vent venligst...