19-03-2019

Vandkvaliteten i 2018

Ifølge Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg kapitel 29 skal vi som vandværk hvert år stille den nødvendige information om vandforsyningen og drikkevandets kvalitet til rådighed for forbrugerne. Disse informationer har vi samlet nedenfor.

Nedenfor kan du derfor læse om vores gode drikkevand i 2018. Du kan fx læse, at vi pumpende 8,7 millioner m3³ drikkevand til vores kunder via seks separate ledningsnet. Du kan læse også lidt om alle de forskellige stoffer, vi kontrollerer vandet for.

Du kan i øvrigt også læse mere om vores arbejde med drikkevandskvalitet på denne side.

God læselyst.

Drikkevand fra DIN Forsyning i 2018

DIN Forsyning har i 2018 udpumpet og distribueret 8,7 mio. m³ drikkevand til vores kunder. Vandet indvindes fra 12 kildepladser og behandles på 10 vandværker. To af kildepladserne ligger i Vejen Kommune.

Drikkevandet leveres via seks separate ledningsnet, som forsyner områderne i og omkring Bramming, Esbjerg, Ribe, Varde, Kvong og Nr. Nebel/Lunde. I Bramming leverer Bjøvlund Vandværk ca. 30 % af vandet. Bjøvlund Vandværk drives i samarbejde med fire private vandværker. Vandet til Nr. Nebel og Lunde produceres af det private Klinting Vandværk.

Vores drikkevand er baseret på grundvand. På vandværkerne fjernes jern, mangan og evt. svovlbrinte, ammonium og metan. Vandets surhedsgrad (pH) reguleres på Astrup og Lerpøt Vandværk ved tilsætning af kalk.

Drikkevandet kontrolleres løbende:

  • ved boringer, hvor grundvandet pumpes op
  • når det forlader vandværket
  • i ledningsnettet

Analyseresultater fra vandværkerne i 2018

 

Analyse

 

Enhed

 

Drikkevandskrav

Målt i 2018

Ribe

Bramming

Esbjerg

Varde

Kvong

Nr. Nebel/

Lunde

Hårdhed

°dH

Vejl. 5-30

9,7

9,3

6,4 – 8,3

6,9

9,2

(6,4)

pH

pH

værdi

7-8,5

7,9

7,7

7,5 – 7,8

8,0

7,9

7,8

Jern

mg/l

<0,1

0,011

0,013

<0,01 – 0,018

<0,01

0,025

<0,01

Mangan

mg/l

<0,02

<0,002

0,004

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

Nikkel

µg/l

<20

0,11

0,093

<0,03 – 1,1

2,4

0,15

0,23

Fluorid

mg/l

<1,5

0,13

0,16

0,11-0,15

0,092

0,14

0,12

( ) måling fra 2017

 

Resultater af prøver i 2018

Hovedparten af alle analyser bekræfter, at drikkevandet er godt, men der er også nogle analyser, som overskrider myndighedernes krav. I tilfælde hvor en prøve overskrider kravene, tages der en ny prøve, og driftsforhold klarlægges for at finde årsagen til den dårlige prøve.

Alle vandkvalitetsoverskridelser følges tæt, indtil drikkevandet igen overholder myndighedernes krav.

Miljøfremmede stoffer

I 2017 blev der i Aike kildefelt analyseret for et nedbrydningsprodukt fra et andet sprøjtemiddel, chloridazon. Der har ikke tidligere været analyseret for dette stof i vandforsyningsboringer. Det har desværre vist sig, at dette stof, der stammer fra sprøjtning af bl.a. roer, løg og rødbeder, nu findes ved mange vandværker i Danmark. DIN Forsyning har analyseret drikkevandet fra alle vores vandværker og boringer. Det har vist sig, at stoffet forekommer i drikkevandet fra Aike (Bramming), Astrup (Esbjerg) og Lerpøt (Varde). Alle tre steder er indholdet i drikkevandet under grænseværdien for stoffet.

Efterfølgende har Miljøstyrelsen foretage analyse for flere sprøjtemidler og nedbrydningsprodukter, der ikke tidligere har været undersøgt. Af disse er et stof, N,N-dimethylsulfamid fundet i kildefeltet i Varde. En boring er taget ud af drift på grund af højt indhold. Drikkevandet indeholder nu under det halve af grænseværdien for dette stof.

Drikkevandet fra Lerpøt Vandværk i Varde indeholder BAM i en koncentration på ca. 20 % af grænseværdien. BAM er et nedbrydningsprodukt fra et tidligere anvendt sprøjtemiddel. DIN Forsyning har i en årrække søgt efter et nyt kildefelt dels på grund af dette indhold, dels fordi kildefeltet er sårbart og beliggende inde i byområdet.

I en enkelt boring i Aike kildefelt (Bramming) er der også målt et mindre indhold af BAM. Analyserne fra boringen er alle under den fastsatte grænseværdi. Da der altid er mere end én boring i drift ad gangen ved Aike Vandværk, kan det lave indhold i én boring ikke måles i forbrugernes drikkevand.  Boringen indgår i et skærpet overvågningsprogram, som blev startet op i 2011.

DIN Forsyning er i færd med at undersøge forholdene nærmere og arbejder på at kunne sikre en vandforsyning med et absolut minimum af miljøfremmede stoffer til alle forbrugere.

 

Ribe, Vandværk

Der er ikke målt værdier, over grænseværdierne i vandet fra Skindermarkens Vandværk i Ribe.

Ribe, Ledningsnet

Der er ikke målt værdier over grænseværdierne i ledningsnettet eller hos forbrugere i Ribe.

 

Bramming, Vandværk

Der har 2 gange været målt en mindre overskridelse af grænseværdien for nitrit i vandet fra Aike Vandværk. Ved omprøve var vandet i begge tilfælde i orden.

Bramming, Ledningsnet:

Der er ikke målt værdier over grænseværdierne i ledningsnettet eller hos forbrugere i Bramming.

 

Esbjerg, Vandværker

I september 2018 blev der målt 0,058 mg/l af ammonium i vandet fra Vognsbøl Vandværk. Ved omprøve var vandet i orden (grænseværdi 0,05 mg/l)

Esbjerg, Ledningsnet

Der har været forhøjede værdier i 13 straks-prøver udtaget i Esbjerg. De forhøjede værdier har været på jern, turbiditet, kimtal og coliforme bakterier (1 MPN/100 ml).

Ved omprøve tages både straks-prøve og prøve med forskylning. 4 af straksprøverne havde fortsat forhøjede værdier, mens alle omprøver med forskylning var i orden.

Når omprøve med forskyl er OK, men den tilsvarende straksprøve har forhøjede indhold, er det sandsynligt, at problemet skyldes husinstallationen. Disse sager overgives til Esbjerg kommune.  Alle disse 4 prøver er taget i store bygninger.

 

Varde, Vandværk

I november blev der i vandet fra Lerpøtvej Vandværk målt højt indhold af aggr. CO2 – 19 mg/l. Omprøven var OK.

Varde, Ledningsnet

5 prøver taget i Varde ledningsnet har vist forhøjede værdier. 3 gange overskridelse af grænsen for jernindhold, 2 gange turbiditet og ammonium en gang.  Alle omprøver med forskylning var OK, men én omprøve taget som straksprøve viste fortsat forhøjet værdi – denne er overgivet til Varde Kommune.

 

Kvong, Vandværk og ledningsnet

Der er i april fundet højt indhold af jern i vandet fra Kvong Vandværk. Indholdet skyldes en teknisk fejl. Efterfølgende prøve var OK.

I august blev der fundet 1 MPN/100 ml coliform bakterie. Omprøven var ren.

Nr. Nebel/Lunde, Vandværk og ledningsnet

Der har ikke været overskridelse af krav i vandet fra Klinting Vandværk i 2018.

 

DIN Forsyning A/S

Oplysninger om vandkvaliteten offentliggøres i henhold til ”Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandbehandlingsanlæg”, bekendtgørelse nr. 1068 af 23/08/2018. Oplysninger om vandkvaliteten skal offentliggøres i et trykt medie mindst en gang årligt, eller være tilgængelig på Vandforsyningens hjemmeside.

DIN Forsyning bringer kun denne meddelelse her på hjemmesiden.

Resultat af udvidet kontrol fra alle vandværker findes her:

https://dinforsyning.dk/drikkevandskvalitet

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte os.

https://dinforsyning.dk/kontakt

 

Forklaring på stoffer vist i tabellen

Hårdhed (°dH)
Angiver indholdet af calcium og magnesium. Lav hårdhed kan forårsage korrosionsproblemer, hvorimod høj hårdhed medfører større sæbeforbrug samt kalkudfældninger.

Når du ser eller hører tal vedrørende vandets hårdhed, betyder det sådan:

0 – 4 = Meget blødt vand
4 – 8 = Blødt vand
8 – 12 = Middelhårdt vand
18 – 24 = Hårdt vand
24 – 30 = Meget hårdt vand
Mere end 30 = Særdeles hårdt vand

Udseende, lugt og smag
Hvis vandet ikke er klart, lugter eller smager grimt, kan det være tegn på forurening. Det kan stamme fra vandværket eller et brud på ledningsnettet. Ser vandet ikke rent ud, kan det også skyldes jern og mangan (se nedenfor), som ikke er farligt, men bør alligevel ikke drikkes.

pH
Angiver vandets surhedsgrad. Mellem 7 - 8,5 er normalområdet.


Jernindhold (Fe)
Hvis jernindholdet i drikkevandet er over grænseværdien kan det give uklart, rødligt vand, bismag, aflejringer i vandinstallationer, misfarvning af f. eks håndvaske, toiletkummer og vasketøj.

Mangan (Mn)
Forekommer sammen med jern og giver samme ulemper. Hvis mangan udfældes er det sort. Mangan kan give uklart vand, aflejringer i vandledninger, vandhaner m.m.

Kimtal
Kimtal viser indholdet af mikroorganismer i drikkevandet. Det fortæller ikke, hvilke bakterier der er til stede, eller om de udgør en sundhedsrisiko. Bakterier i mindre antal forekommer naturligt i overfladevand og grundvand, og de fleste er harmløse. Et stort kimtal viser, at vandet er forurenet med bakterier. Derfor er der grænseværdi for kimtal.

Coliforme bakterier
Findes i jord, forrådnende plantedele og overfladevand. Coliforme bakterier i drikkevand kan tyde på forurening med overfladevand eller jord. Der må ikke være coliforme bakterier i drikkevand.

E.coli
Findes i menneskers og varmblodige dyrs tarmkanal. Påvisning af E.coli i drikkevand er tegn på frisk fækal forurening. Det betyder, der er risiko for indhold af sygdomsfremkaldende bakterier. Der må ikke være E.coli i drikkevandet.

Vent venligst...