Motivationstarif-model

Din motivationstarif bliver beregnet ud fra din årlige, gennemsnitlige returtemperatur, som din varmemåler registrerer. Den får kun betydning for dig, hvis temperaturen er under 30˚C eller over 44˚C.

Er din årlige gennemsnitlige returtemperatur: 

• Under 30˚C, får du rabat på varmen:
Du er god til at afkøle fjernvarmevandet, vi leverer til dig. En lav gennemsnitlig returtemperatur markerer, at du har en god drift af dit varmeanlæg og udnytter energien i fjernvarmevandet effektivt i din bolig, før det sendes retur til os.
 
• Over 44 ˚C, får du en merudgift på varmen:
Du er dårlig til at afkøle fjernvarmevandet i din bolig. En høj gennemsnitlig returtemperatur markerer, at du har en dårlig drift af dit varmeanlæg, og at du ikke udnytter fjernvarmen godt nok. 
 
• Mellem 30 – 44 ˚C, får tariffen ingen konsekvens på din varmeregning, da du ligger i et neutralt område.

Sådan beregner vi Motivationstariffen

Vi inddrager følgende, når vi beregner din motivationstarif:
 

  • din årlige gennemsnitlige fremløbstemperatur - fremgår af din varmemåler
  • din årlige gennemsnitlige returløbstemperatur - fremgår af din varmemåler
  • dit variable forbrug
  • en tarif-procentsats (den er i 2020 på 1%)
  • en fastsat middel-returtemperatur i vores tarifmodel (den er i 2020 på 37˚C )

Difference
- vores middel-returtemperatur og din gns. returtemperatur

Vi foretager beregningen ud fra vores fastsatte middel-returtemperatur i modellen.
Det vil sige, at vi medtager hele differencen mellem din årlige gennemsnitlige returtemperatur og middel-returtemperaturen i det neutrale område.

Beregningsformel:

Din motivationstarif = Temperatur-difference * tarifsats * variabelt forbrug

Eksempler gældende for 2020:

EKSEMPEL 1:
Din årlige gennemsnitlige returtemperatur er 26 ˚C (rabat-området). Du biver berørt af tariffen.
Der beregnes ud fra den fastsatte middel-returtemperatur på 37 ˚C:
37-26˚C = 11 (temperaturdifference) * 1% (tarifsats) * 12.000 kr. (variabelt forbrug) = 1.320 kr. rabat/år.

EKSEMPEL 2:
Din årlige gennemsnitlige returtemperatur er 48 ˚C (merudgift-området). Du bliver berørt af tariffen.
Der beregnes ud fra middel-returtemperaturen på 37 ˚C:
48-37˚C = 11 (temperaturdifference) * 1% (tarifsats) * 12.000 kr. (variabelt forbrug)= 1.320 kr. merudgift/år.

Beregn din motivationstarif

Gå til vores Tarif-beregner og beregn din forventede konsekvens af Motivationstariffen.
 

På graf

På vores graf kan du se, om du vil få penge tilbage eller skal af med penge. Du skal her blot kende din gennemsnitlige indløbstemperatur og returtemperatur.
Grafen viser gældende temperaturer for 2020.

Illustration af motivationstarif

 

På papir

Ønsker du udregne din Motivationstarif på papir, kommer her en vejledning:

Formlen er: M = (X-T2)/100*E*P

T1 = Fremløbstemperatur, årlig gennemsnit
T2 = Returløbstemperatur, årlig gennemsnit
E = Energiforbrug for året
X = Udregningspunkt (37˚C ved T1 er større end 60˚C. Hvis T1 mindre end 60˚C, stiger T2 1˚C når T1 falder 2˚C)
M = Motivationstariffen i kr. inkl. moms
P = pris pr. varmeenhed for kunder i Esbjerg Kommune = 136,50 kr./GJ  inkl. moms. 
For kunder i Varde Kommune = 555,48 kr./MWh inkl. moms)

Eksempler gældende for 2020:


Eksempel 1:

Du har kontrolleret din fremløbstemperatur fra 1. januar til 1. august. Du lægger alle tallene sammen og dividere med 8 (for otte måneder) for at finde gennemsnittet. Det bliver i vores eksempel en gennemsnitlig fremløbstemperatur på 60˚C. T1 er derfor 60

Du har samtidig kontrolleret din returtemperatur hele året. Du finder ud af gennemsnittet er 28˚C. Din T2 er derfor 28

(Eller du aflæser tallene direkte på din måler. Se vores vejledninger andetsteds på siden.)

Så finder du dit forbrug på måleren eller på din årsopgørelse. I dette tilfælde er det 65 GJ (som vi afregner i Esbjerg Kommune. I Varde kommune er det MWh). Din E er derfor 65.

P er prisen, og den er som nævnt ovenfor. Fordi du har GJ er prisen 136,50 kr. P er derfor 136,5.

X er lidt svær at finde. Hvis din fremløbstemperatur er større eller lig med 60˚C er X=37.

Hvis din fremløbstemperatur er mindre end 60˚C, skal X regnes ud. Se eksempel 2.

Din motivationstarif udregnes så følger=

M = (X-T2)/100*E*P
M = (37-28)/100*65*136,50
M = 798,53 kr.

Du vil derfor få 798,53 kroner retur på din varmeregning.

Eksempel 2:

T1 = 50˚C
T2 = 28 ˚C
E = 65 GJ
P=136,50 kt/GJ

Da fremløbstemperaturen er under 60˚C, skal X udregnes.

Vi har bestemt at 60˚C er grænsen, så du skal først finde differencen.

60-50=10

Herefter lægget du halvdelen af det tal til vores normale udregningspunkt for at finde dit personlige udregningspunkt.

37+(10/2)=42

Dit X er derfor 42

 

M = (X-T2)*E*P
M = (42-28)/100*65*136,50
M = 1.242,15 kr.

Du vil derfor få 1.242,15 kroner retur på din varmeregning.

Vent venligst...